Ειδήσεις

10 Ιουν 2008

Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε στο δυστύχημα του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004 θα προσλαμβάνεται στο Δημόσιο

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/7-5-2008).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/7-5-2008)
β) του άρθρου 25 του ν.3200/2003 (ΦΕΚ281/Α/9-12-2003)
γ) του άρθρου 20 παρ.21 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999), όπως ισχύει.
2.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι διορισμού
Καθορίζουμε τα άτομα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 του ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/7-5-2008), ως ακολούθως:
………….
Συνεχίζεται
……………..
Γιάννης Μ. Νέγρης

1. Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004 προσλαμβάνεται στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997.
2. Το κατά την ανωτέρω διάταξη δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα πρόσωπα που συνεπεία του ως άνω προαναφερόμενου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό νοσηλευθέντες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους.
3. Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις
1. Για το διορισμό των ανωτέρω απαιτείται :
α) Να έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό ή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ ή από τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας. Προσλαμβάνονται δε καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον : α) επιτύχουν σε γραπτό διαγωνισμό ή β) καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας, σε σειρά πέραν του αριθμού των διοριστέων
β) Να έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυμούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.
2. Ο διορισμός, αν δεν υπάρχει κενή θέση, γίνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση.
Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι για διορισμό οφείλουν, εφόσον προκηρύσσονται θέσεις αντίστοιχες με τα προσόντα τους, να υποβάλουν, μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την οικεία προκήρυξη, και τα ακόλουθα:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου, στην περίπτωση διορισμού των δικαιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στην περίπτωση διορισμού των δικαιούχων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004 ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δικαίωμα διορισμού και δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη του άρθρου 78 του ν.3659/2008 άλλο άτομο της οικογένειας, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το διορισμό.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος.
ε) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.

Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
……………….
Γιάννης Μ. Νέγρης