Ειδήσεις

12 Μαρ 2009

Ληστεία με πυροβολισμούς αυτή την ώρα

Ληστεία με πυροβολισμούς αυτή την ώρα στο Βύρωνα.
Δύο άγνωστοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν μία γυναίκα υπάλληλο σε υποκατάστημα της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στην οδό Κύπρου 102.
Η γυναίκα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διερχόμενος αστυνομικός - εκτός υπηρεσίας - πυροβόλησε και τραυμάτισε τον έναν ληστή.
.......
Λεωνίδας Καπερναράκος

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Madoff φτάνει στο δικαστήριο για το λόγο υπόθεση απάτης
Thursday March 12, 8:39 am ET Πέμπτη 12 Μαρτίου 8:39 am ET
By Larry Neumeister and Tom Hays, Associated Press Writers Με τον Larry και ο Tom Neumeister Hays, Associated Press Writers
Bernard Madoff arrives in NYC court for plea in massive fraud case Bernard Madoff φτάνει στο δικαστήριο NYC λόγος για τη μαζική απάτη


NEW YORK (AP) -- Bernard Madoff arrived at the federal courthouse Thursday morning where the disgraced financier is expected to deliver on his lawyer's prediction that he will plead guilty to all 11 felony charges brought by prosecutors. NEW YORK (AP) - Bernard Madoff έφτασε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο Πέμπτη το πρωί όταν η disgraced financier αναμένεται να παραδώσει ο δικηγόρος της πρόβλεψης ότι θα επικαλεστεί την ενοχή σε όλες τις 11 καταγγελίες που κακούργημα από εισαγγελείς.
The expected plea ends a half-century career that saw him rise to Nasdaq chairman and one of Wall Street's elite, and could result in a maximum prison term of 150 years. Η αναμενόμενη λόγου άκρα μισό αιώνα καριέρας που τον είδα να προκαλέσει Nasdaq πρόεδρος και ένας από την ελίτ της Wall Street, και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μέγιστη ποινή φυλάκισης 150 ετών.

Madoff, 70, also faces the prospect of coming face to face for the first time since his December arrest with some of the thousands of investors whose accounts prosecutors say he oversaw since at least the 1980s. Madoff, 70, επίσης, αντιμετωπίζει την προοπτική της έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο για πρώτη φορά από το Δεκέμβριο του εντάλματος με ορισμένες από τις χιλιάδες των επενδυτών, οι λογαριασμοί των οποίων επέβλεψε εισαγγελείς λένε πως, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1980.

A plea would mark the first time Madoff has spoken publicly about the scheme. Ένας λόγος θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μίλησε δημοσίως Madoff σχετικά με το σύστημα. The judge must hear him describe his crimes in his own words to accept it. Ο δικαστής πρέπει να ακούσει τον περιγράφουν τα εγκλήματά του κατά τα δικά του λόγια να την αποδεχθεί.

US District Judge Denny Chin said that, assuming Madoff goes forward with plans for a guilty plea, he will give investors a chance to challenge his conclusion whether to accept a guilty plea to securities fraud and perjury, among other charges. ΗΠΑ, District Judge Denny Chin είπε ότι, αν υποτεθεί Madoff προχωρεί προς τα εμπρός με σχέδια για μια ένοχη λόγου, που θα εξασφαλίζει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αμφισβητήσει το συμπέρασμα για το αν αποδέχεται την ένοχη λόγος να τίτλων απάτη και ψευδορκία, μεταξύ άλλων επιβαρύνσεων. He also will let burned investors challenge his decision whether Madoff should be allowed to await sentencing in his $7 million Manhattan penthouse or immediately go to prison. Επίσης, θα επιτρέψει σε επενδυτές καμένων πρόκληση του Madoff απόφαση για το εάν θα πρέπει να μπορεί να αναμείνει την καταδίκη σε 7 εκατομμύρια δολάρια Manhattan ρετιρέ ή πηγαίνετε αμέσως στη φυλακή.

Victims of Madoff's Ponzi scheme began arriving at court as early as 8 am, two hours before the hearing. Θύματα Madoff της Ponzi καθεστώς άρχισε να φτάνουν στο δικαστήριο, όπως ήδη το 8 το πρωί, δύο ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

Adriane Biondo, 41, of Los Angeles, said five members of her family were affected by the fraud, including elderly relatives who were ruined. Adriane Biondo, 41, του Λος Άντζελες, είπε πέντε μέλη της οικογένειάς της έχουν επηρεαστεί από την απάτη, συμπεριλαμβανομένης ηλικιωμένους συγγενείς που είχαν καταστραφεί. She went to court to see Madoff plead guilty and wants the judge to send him to prison immediately. Πήγε στο δικαστήριο για να δείτε Madoff επικαλείται την ενοχή της και θέλει το δικαστή να τον στείλει φυλακή αμέσως.

"For him to be under penthouse arrest at this point ... is just not fair," she said. "Για να είναι υπό σύλληψη ρετιρέ σε αυτό το σημείο ... είναι απλά δεν είναι δίκαιο», είπε.

Madoff's current bail status "really infuriates everyone," said Matt Weinstein, a motivational speaker who lost the bulk of his savings in the scheme. Madoff της εγγυητικής τρέχουσα κατάσταση "πραγματικά infuriates όλους», είπε ο Ματ Weinstein, μια παρακινητική ομιλητή, ο οποίος έχασε το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης στο σύστημα.

"People can't even afford rent anymore," Weinstein said. "Οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν ακόμη ενοίκιο πια," Weinstein είπε. "He can't go on in this palace of denial." "Αυτός δεν μπορεί να συνεχιστεί σε αυτό το παλάτι της άρνησης."

In three months, Madoff has gone from a man known mostly as a pioneer of electronic trading in securities to an icon for disreputable money managers who live a life of affluence while fleecing those who entrust their life savings to their schemes. Σε τρεις μήνες, Madoff έχει πάει από έναν άνθρωπο γνωστό κυρίως ως πρωτοπόρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε τίτλους σε ένα εικονίδιο για ανυπόληπτος χρήματα διαχειριστών οι οποίοι ζουν μια ζωή ευημερίας fleecing ενώ εκείνοι που αναθέτουν τη ζωή τους για να τους συστήματα εξοικονόμησης.

The FBI claimed Madoff admitted to his sons months ago that his once-revered investment fund was all a big lie, a $50 billion Ponzi scheme that wiped out life fortunes, school trusts and charities and apparently pushed at least two investors to commit suicide. Το FBI Madoff υποστήριξε την εισαγωγή τους προς τους υιούς μήνες από την στιγμή που-revered επενδυτικών κεφαλαίων ήταν όλα ένα μεγάλο ψέμα, ένα $ 50 δισ. Ponzi καθεστώς που αφανίστηκαν ζωής περιουσίες, εμπιστεύεται το σχολείο και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και προφανώς ώθησε τουλάχιστον δύο επενδυτές να αυτοκτονήσει.

The size of the scandal has made him an international symbol of greed and deception in difficult economic times. Το μέγεθος του σκανδάλου έχει κάνει ένα διεθνές σύμβολο της απληστίας και εξαπάτηση σε δύσκολη οικονομική συγκυρία. But it remains in dispute. Ωστόσο, εξακολουθεί να αμφισβητείται.

Prosecutors filed papers Tuesday saying Madoff's investment company reported a total balance of $64.8 billion in November even though it actually had only a small fraction of that amount. Εισαγγελείς κατατεθεί έγγραφα Τρίτη λέει Madoff η επένδυση της εταιρείας ανέφεραν συνολικό υπόλοιπο των $ 64,8 δισ. ευρώ το Νοέμβριο, αν και στην πραγματικότητα είχε μόνο ένα μικρό κλάσμα του ποσού αυτού.

Investigators say the true amount lost by investors may be between $10 billion and $17 billion and the larger estimates by Madoff include the false profits prosecutors say he generated with tens of thousands of bogus account statements cataloguing steady profits. Οι ερευνητές λένε την αλήθεια ποσό που χάνεται από τους επενδυτές μπορεί να είναι μεταξύ $ 10 και $ 17 δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ευρώ και η μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις Madoff κέρδη περιλαμβάνουν τα πλαστά εισαγγελείς λένε ότι έχουν παραχθεί με δεκάδες χιλιάδες ψευδοσύστημα λογαριασμού καταλογογράφηση σταθερή κέρδη.

So far, authorities have located only about $1 billion in assets. Μέχρι στιγμής, οι αρχές που βρίσκονται μόνο περίπου $ 1 δισ. ευρώ το ενεργητικό.

In a hearing Tuesday, the judge said he had been contacted by clients of Madoff's investment firm who complained -- mistakenly -- that he was benefiting from a plea deal. Κατά την ακρόαση της Τρίτης, ο δικαστής είπε ότι είχε έρθει σε επαφή με τους πελάτες της Madoff της επιχείρησης επενδύσεων που κατήγγειλε - εσφαλμένα - ότι ήταν μια έκκληση που επωφελούνται από πολλά. Prosecutors said there was no agreement that would have given him a shot at a lighter sentence in exchange for cooperating with investigators. Εισαγγελείς είπε δεν υπήρχε συμφωνία ότι θα έχουμε δώσει ένα στιγμιότυπο σε μια ελαφρύτερη ποινή, σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία με άλλους ερευνητές.

"There is no plea bargain here," the judge said. "Δεν υπάρχει λόγος να διαπραγματεύονται εδώ," είπε ο δικαστής.

Despite the anticipated plea, investigators say they still would face the daunting task of unraveling how Madoff pulled off the fraud for decades without being caught. Παρά την αναμενόμενη λόγου, οι ερευνητές δηλώνουν ότι θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το δύσκολο έργο της unraveling πόσο Madoff τράβηξε στα ανοικτά της απάτης για δεκαετίες χωρίς να έχουν αλιευθεί. They suspect his family and his top lieutenants, who helped run his operation from its midtown Manhattan headquarters, may have been involved. Είναι ύποπτος στην οικογένειά του και την αρχή υπολοχαγούς, ο οποίος βοήθησε την εκτέλεση της πράξης από την έδρα του Midtown Manhattan, ενδέχεται να εμπλέκονται.

In court documents, prosecutors have indicated that low-level employees were in on the scam and may be cooperating. Στο δικαστήριο έγγραφα, τις εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι οι εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο ήταν σχετικά με την απάτη και μπορούν να συνεργαστούν.

Court papers say Madoff hired many people with little or no training or experience in the securities industry to serve as a secretive "back office" for his investment advisory business. Δικαστήριο έγγραφα πω Madoff προσέλαβε πολλούς ανθρώπους με μικρή ή μη κατάρτισης ή εμπειρίας στον κλάδο των κινητών αξιών να χρησιμεύσει ως ένα μυστικό "γραφείου" για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων παροχής συμβουλών.

Prosecutors say he generated or had employees generate tens of thousands of account statements and other documents, operating a massive Ponzi scheme, a scam in which people are persuaded to invest in a fraudulent operation that promises unusually high returns. Εισαγγελείς λένε πως δημιουργούνται εργαζόμενοι ή είχε δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες υπόψη τις δηλώσεις και άλλα έγγραφα, που λειτουργεί μια μαζική Ponzi συστήματος, μια απάτη με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πειστεί να επενδύσει σε μια παράνομη πράξη που υπόσχεται ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις.

The money Madoff received was never invested but was used by him, his business and others or, as occurs in Ponzi schemes, was paid out to early investors, prosecutors said. Τα χρήματα που δόθηκαν ήταν Madoff επενδύονται αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο, της οικονομικής δραστηριότητάς του ή και άλλων, όπως συμβαίνει σε Ponzi συστημάτων, καταβλήθηκε στην πρόωρη επενδυτές, τους εισαγγελείς είπε.

Ανώνυμος είπε...

Σ' όλο τον κόσμο οι αστυνομικοί δεν πυροβολούν αν υπάρχουν άνθρωποι στο πεδίο.
Όταν ο Καραμανλής αποφασίσει να μη χαρίζει τα χρήματα του Λαού σε ημέτερούς του και αποφασίσει να τα διαθέσει εκεί που πρέπει, ας είναι ένα από τα πρώτα του μελήματα η εκπαίδευση των αστυνομικών.

Γιώργης Χολιαστός

Ανώνυμος είπε...

Αστυνομικός δεν πυροβολεί αν υπάρχουν άνθρωποι στο πεδίο-
το άλφα της εκπαίδευσης των αστυνομικών.
Γιώργης Χολιαστός