Ειδήσεις

29 Σεπ 2008

Ο εφιάλτης στον δρόμο με τα διόδια

Μήνυμα αναγνώστη
…….
Καλησπέρα σας,

Οι ελληνικοί δρόμοι είναι γνωστοί τόσο για την επικινδυνότητα τους ( κακοτεχνίες, ανεπαρκής συντήρηση) όσο και για την τοκογλυφική εκμετάλλευση τους από την πολιτεία ή από ιδιώτες που σπεύδουν να επενδύσουν στην αναγκαιότητα της μετακίνησης των πολιτών, με πρόσχημα τον δήθεν εκσυγχρονισμό. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα;
Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, η ελληνική πολιτεία (και σε συνεργασία με ιδιώτες πλέον), σε αντίθεση με άλλα κράτη, επιδιώκει μονάχα ένα πράγμα: την οικονομική εκμετάλλευση των πολιτών χωρίς να προσφέρει στοιχειώδεις υπηρεσίες, χωρίς να εγγυάται την ασφάλεια, χωρίς να δίνει λογαριασμό στους πολίτες - χρηματοδότες για το πού πάνε τα χρήματα τους.
Πόσους συνανθρώπους μας έχουμε θρηνήσει στην Αθηνών – Πατρών;
Πόσες φορές έχουμε κάνει τον σταυρό μας ξεκινώντας και φτάνοντας στον προορισμό μας; Γιατί;
……..
Συνεχίζεται…

Γιατί πάρα πολύ απλά κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αν η κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες και ξένοι οδηγοί στο οδικό δίκτυο της χώρας μας, ονομάζεται μεταρρύθμιση, επανίδρυση τότε τι άλλο θα μπορούσαμε να πράξουμε, πέρα αυτών που πράττουν συμπολίτες μας, το να μην πληρώνουν διερχόμενοι από τα διόδια.

H seatbelt.gr παρουσιάζει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για το θέμα.

1.ΟΔΗΓΙΑ 1999/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 1999 περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής και η οποία ορίζει ρητά το τι σημαίνει αυτοκινητόδρομος, για την χρήση του οποίου καταβάλλονται κόμιστρα στα διόδια!

Στο άρθρο 2 αναφέρει ότι:

α) «αυτοκινητόδρομος»: κάθε οδός η οποία έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί ειδικά για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες και η οποία:

i) εκτός από ορισμένα σημεία της ή εκτός από προσωρινές διευθετήσεις, διαθέτει, για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, διακεκριμένα οδοστρώματα τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστική νησίδα που δεν προορίζεται για την κυκλοφορία, είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα, ii) δεν διασταυρώνεται στο ίδιο επίπεδο με άλλη οδό, με σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή ή με λωρίδα για πεζούς, iii) χαρακτηρίζεται συγκεκριμένα ως αυτοκινητόδρομος

Στο άρθρο 7 και την παράγραφο 2α αναφέρει ότι:

Διόδια και τέλη χρήσης επιβάλλονται μόνο στους χρήστες αυτοκινητοδρόμων ή άλλων οδών με περισσότερες από μια λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, όταν οι οδοί αυτές έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα προς τα χαρακτηριστικά των αυτοκινητοδρόμων καθώς και στους χρήστες γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων. Ωστόσο, σε κράτος μέλος στο οποίο δεν υπάρχει γενικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων ή οδών με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση που έχουν παρεμφερή χαρακτηριστικά, είναι δυνατόν να εισπράττονται διόδια ή τέλη χρήσης για τη χρησιμοποίηση της τεχνικώς ανώτατης κατηγορίας οδών του εν’ λόγω κράτους μέλους.

2. ΟΔΗΓΙΑ 2006/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής.

Στο άρθρο 1 αναφέρει ότι η οδηγία 1999/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) “διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο”: το οδικό δίκτυο που καθορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απεικονίζεται σε χάρτες. Οι χάρτες αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα που μνημονεύονται στο διατακτικό ή/και στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω απόφασης.

Στο άρθρο 2 αναφέρει ότι το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν διόδια ή και τέλη χρήσης στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, ή σε τμήμα του εν λόγω δικτύου, μόνον υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 12. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών, τηρουμένης της συνθήκης, να εφαρμόζουν διόδια ή και τέλη χρήσης σε οδούς που δεν περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, μεταξύ άλλων στις παράλληλες οδούς στις οποίες μπορεί να εκτρέπεται η κυκλοφορία από το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ή και οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με ορισμένα τμήματα του δικτύου αυτού, ή σε άλλους τύπους οχημάτων με κινητήρα που δεν καλύπτονται από τον ορισμό του “οχήματος” στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβολή διοδίων ή/και τελών χρήσης στις οδούς αυτές δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος της διεθνούς κυκλοφορίας και δεν έχει ως αποτέλεσμα στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων παραγόντων.

1α. Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να διατηρήσει ή να καθιερώσει διόδια ή και δικαιώματα χρήσης μόνο σε τμήματα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, οι προκύπτουσες εξαιρέσεις για τα υπόλοιπα τμήματα (για λόγους όπως η απομόνωσή τους ή τα χαμηλά επίπεδα συμφόρησης ή ρύπανσης ή όπου τούτο είναι ουσιώδους σημασίας για την εισαγωγή μιας νέας ρύθμισης περί διοδίων) δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τυχόν διακρίσεις εις βάρος της διεθνούς κυκλοφορίας.

2. α) Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέγει να διατηρεί ή να εισάγει διόδια ή και τέλη χρήσης εφαρμοζόμενα μόνον σε οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων. Όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει να εφαρμόσει διόδια ή και τέλη χρήσης σε οχήματα κάτω από αυτό το όριο βάρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

β) Τα διόδια και ή τέλη χρήσης εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα από το 2012. γ) Ένα κράτος μέλος μπορεί να παρεκκλίνει από την απαίτηση που καθορίζεται στο στοιχείο β) στην περίπτωση που θεωρεί ότι η επέκταση των διοδίων σε οχήματα κάτω των 12 τόνων:
— δημιουργεί σημαντικά αντίξοες συνθήκες για την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας, το περιβάλλον, τα επίπεδα θορύβου, τη συμφόρηση ή την υγεία, ή
— συνεπάγεται διοικητικό κόστος που υπερβαίνει το 30 % των πρόσθετων εσόδων που δημιουργούνται.

Πάντως η Ελληνική Πολιτεία, δεν έχει ενσωματώσει τις συγκεκριμένες οδηγίες

Οδηγία 1999/62/ΕΚ
Οδηγία 2006/38/ΕΚ
Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο
Μεγάλα έργα

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας
Η διαχειριστική ομάδα
http://www.seatbelt.gr/

10 σχόλια:

Christos Moissidis είπε...

Γεια χαρα. Αναρτήσατε το συγκεκριμένο θέμα, αναφέροντας ότι είναι μήνυμα αναγνώστη και μάλιστα, απ' ό,τι φαίνεται σας το έχει στείλει (για αναπαραγωγή) η "διαχειριστική ομάδα" του www.seatbelt.gr.

Θα ήθελα απλώς να ενημέρωσω κι εσάς και τους αναγνώστες σας ότι - κι εφόσον δεν αναφέρεται η πηγή ή η αρχική ανάρτηση - η δημοσίευση δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από ένα copy-paste... τέλος πάντων να μην το χαρακτηρίσω.

Την επόμενη φορά ελπίζω να είσαστε πιο προσεκτικοί και οι φίλοι του seatbelt.gr πιο σοβαροί και ώριμοι. Υπάρχουν καλλίτεροι τρόποι και πιο αποτελεσματικοί για να προσελκύσεις traffic στο ιστολόγιό σου...

Καραμαν τζα Fuhrer είπε...

Φίλε Χρήστο,

να είσαι βέβαιος ότι αν έχει γίνει copy - paste, αυτό έγινε στην προηγούμενη "πηγή" και όχι από το ιστολόγιο αυτό.

Όσο δε για την προσέλκυση traffic δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αφού το web είναι απλά μια δευτερεύουσα δραστηριότητα και προορίζεται για πειραματισμό στο αμφίδρομο της επικοινωνίας. Για όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τα μέσα, υπάρχει πάντα ένας πειρασμός, ένας διακαής πόθος: το feedback.

Νομίζω ότι τους αδικείς.

Christos Moissidis είπε...

Από τη στιγμή που επέλεξαν να αναδημοσιεύσουν το ίδιο κείμενο, από την σελίδα η οποία έκανε copy-paste, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, δίχως αναφορά πηγής κ.λπ. και εφόσον δεν έχουν προχωρήσει σε κανενός είδους διόρθωση μέχρι τώρα, με συγχωρείς, αλλά αυτό τους καθιστά το ίδιο υπεύθυνους!

Εγώ ούτε έκλεψα κειμενά τους ούτε και αναδημοσίευσα ποτέ κάτι στο δικό μου ιστολόγιο δίχως άδεια ή δίχως αναφορά της πηγής!

Αν κάποιος τους αδικεί, αυτός δεν είμαι εγώ, αλλά ο ίδιος ο εαυτός τους που ανίκανος να συντάξει ένα αυθεντικό κείμενο, επιλέγει την αντιγραφή, πιστεύοντας ότι έτσι κάτι επιτυγχάνει...

Όμως, καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσουν τι γράφουν στην επικεφαλίδα του ιστολογίου τους για να "μετρήσουν" το μέγεθος της συνέπειας λόγων και πράξεων.

Τώρα, σε ό,τι αφορά στην επισκεψιμότητα... τί θέλεις ν' απαντήσω;

Καραμαν τζα Fuhrer είπε...

Φίλε Χρήστο,

αν εγώ σου στείλω ένα e-mail για δημοσίευση χωρίς αναφορά της πηγής μου, δεν θα οφείλεις να κάνεις έρευνα στο διαδίκτυο με την πιθανότητα να το έχω αντιγράψει.

Σε κάθε περίπτωση οι μπλόγκερς είμαστε μια κοινότητα. Δεν είμαστε ανταγωνιστές εκδότες, κάποια πράγματα μπορεί και να συμβούν. Επειδή είναι γνωστό το ήθος τους θα σε παρακαλούσα να κατεβάσεις λίγο τον τόνο, όσο κι αν η λογοκλοπή σε ενοχλεί. Δεν ξέρεις ποιός μπορεί να την έκανε και πόσο μεγάλο γύρο να έχει κάνει το κείμενό σου.

Επαναλαμβάνω: τους αδικείς.

Christos Moissidis είπε...

Σε ό,τι αφορά ήθος και συμπεριφορές - ελπίζω - θα μου επιτρέψεις να έχω διαφορετική άποψη.

Προσωπικά, όταν μου στέλνουν κάτι για δημοσίευση πρώτα ελέγχω το περιεχόμενο και μετά προχωρώ σε αυτή.

Αυτός όμως είμαι εγώ και σε καμία περίπτωση δεν έχω την αξίωση όλοι οι υπόλοιποι να πράττουν κατά τον δικό μου τρόπο.

Ας υποθέσουμε όμως ότι έχεις δίκιο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι κανείς από αυτό το ιστολόγιο δεν έχει εμφανιστεί να πει το πιο απλό: "ρε παιδιά εντάξει. Μάλλον κάποιο λάθος θα έγινε".

Ούτε καν αυτό. Αντίθετα, κάποιος τρίτος έχει αναλάβει το ρόλο της διευθέτησης... αλήθεια, τί πράγματος;

Δεν είμαστε μπαμπούλες. Δεν τρώμε κανέναν.

Καραμαν τζα Fuhrer είπε...

Δεν φαντάζομαι να παίζει ρόλο για εσένα το ότι οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν καταιγστικές (αυτή τη στιγμή) εξελίξεις στα πολιτικά πράγματα. Φυσικά και πρέπει να έχουν πάντα τον χρόνο...

Τέλοσπάντων, κατάφερες να εναντιωθείς ΚΑΙ σε εμάς.

Ενα λοιπόν σου λέω:
Χαίρε, οπως νομίζεις κι ότι πεις εσύ.-

Christos Moissidis είπε...

Λυπάμαι αν σε πειράζουν οι απόψεις μου.

Στην περίπτωση αυτή, ξέρεις πιο αγνό ελληνικό προϊόν προτείνεται... ξύδι

Καραμαν τζα Fuhrer είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Καραμαν τζα Fuhrer είπε...

Η ατεκμηρίωτη αμφισβήτηση της ηθικής και του επαγγελματισμού ενός αγνώστου με κακοπροαίρετη κριτική, δεν είναι "άποψη". Είναι κακή προαίρεση και έλλειψη καλών τρόπων.

"Ξύδι" λοιπόν;
Ευχαριστούμε πολύ "αγαπητέ".
Τhe s(h)ame to (on) you.

StudioA-blog είπε...

Ναι, μας έστειλαν ένα μήνυμα από το seatbelt.gr και το δημοσιεύσαμε όπως το βλέπετε.
Παραπονεθείτε στο προαναφερόμενο site που υπέγραψε το κείμενο που μας έστειλε, όπως στην ανάρτησή μας.


Ναι, κάνουμε αναπαραγωγή κειμένων που μας στέλνουν αναγνώστες (ακόμα και όταν διαφωνούμε με το περιεχόμενο) όταν αυτά δεν είναι υβριστικά. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον του copy-paste...

Όσο για τις καλύτερες μεθόδους προσέλκυσης αναγνωστών... να μας μιλάτε καλύτερα...


Επίσης να μιλάτε καλύτερα αποφεύγοντας υπονοούμενα όπως "Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι κανείς από αυτό το ιστολόγιο δεν έχει εμφανιστεί να πει το πιο απλό: "ρε παιδιά εντάξει. Μάλλον κάποιο λάθος θα έγινε".