Ειδήσεις

29 Σεπ 2008

Ο εφιάλτης στον δρόμο με τα διόδια

Μήνυμα αναγνώστη
…….
Καλησπέρα σας,

Οι ελληνικοί δρόμοι είναι γνωστοί τόσο για την επικινδυνότητα τους ( κακοτεχνίες, ανεπαρκής συντήρηση) όσο και για την τοκογλυφική εκμετάλλευση τους από την πολιτεία ή από ιδιώτες που σπεύδουν να επενδύσουν στην αναγκαιότητα της μετακίνησης των πολιτών, με πρόσχημα τον δήθεν εκσυγχρονισμό. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα;
Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, η ελληνική πολιτεία (και σε συνεργασία με ιδιώτες πλέον), σε αντίθεση με άλλα κράτη, επιδιώκει μονάχα ένα πράγμα: την οικονομική εκμετάλλευση των πολιτών χωρίς να προσφέρει στοιχειώδεις υπηρεσίες, χωρίς να εγγυάται την ασφάλεια, χωρίς να δίνει λογαριασμό στους πολίτες - χρηματοδότες για το πού πάνε τα χρήματα τους.
Πόσους συνανθρώπους μας έχουμε θρηνήσει στην Αθηνών – Πατρών;
Πόσες φορές έχουμε κάνει τον σταυρό μας ξεκινώντας και φτάνοντας στον προορισμό μας; Γιατί;
……..
Συνεχίζεται…

Γιατί πάρα πολύ απλά κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αν η κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες και ξένοι οδηγοί στο οδικό δίκτυο της χώρας μας, ονομάζεται μεταρρύθμιση, επανίδρυση τότε τι άλλο θα μπορούσαμε να πράξουμε, πέρα αυτών που πράττουν συμπολίτες μας, το να μην πληρώνουν διερχόμενοι από τα διόδια.

H seatbelt.gr παρουσιάζει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για το θέμα.

1.ΟΔΗΓΙΑ 1999/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 1999 περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής και η οποία ορίζει ρητά το τι σημαίνει αυτοκινητόδρομος, για την χρήση του οποίου καταβάλλονται κόμιστρα στα διόδια!

Στο άρθρο 2 αναφέρει ότι:

α) «αυτοκινητόδρομος»: κάθε οδός η οποία έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί ειδικά για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες και η οποία:

i) εκτός από ορισμένα σημεία της ή εκτός από προσωρινές διευθετήσεις, διαθέτει, για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, διακεκριμένα οδοστρώματα τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστική νησίδα που δεν προορίζεται για την κυκλοφορία, είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα, ii) δεν διασταυρώνεται στο ίδιο επίπεδο με άλλη οδό, με σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή ή με λωρίδα για πεζούς, iii) χαρακτηρίζεται συγκεκριμένα ως αυτοκινητόδρομος

Στο άρθρο 7 και την παράγραφο 2α αναφέρει ότι:

Διόδια και τέλη χρήσης επιβάλλονται μόνο στους χρήστες αυτοκινητοδρόμων ή άλλων οδών με περισσότερες από μια λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, όταν οι οδοί αυτές έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα προς τα χαρακτηριστικά των αυτοκινητοδρόμων καθώς και στους χρήστες γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων. Ωστόσο, σε κράτος μέλος στο οποίο δεν υπάρχει γενικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων ή οδών με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση που έχουν παρεμφερή χαρακτηριστικά, είναι δυνατόν να εισπράττονται διόδια ή τέλη χρήσης για τη χρησιμοποίηση της τεχνικώς ανώτατης κατηγορίας οδών του εν’ λόγω κράτους μέλους.

2. ΟΔΗΓΙΑ 2006/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής.

Στο άρθρο 1 αναφέρει ότι η οδηγία 1999/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) “διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο”: το οδικό δίκτυο που καθορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απεικονίζεται σε χάρτες. Οι χάρτες αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα που μνημονεύονται στο διατακτικό ή/και στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω απόφασης.

Στο άρθρο 2 αναφέρει ότι το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν διόδια ή και τέλη χρήσης στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, ή σε τμήμα του εν λόγω δικτύου, μόνον υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 12. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών, τηρουμένης της συνθήκης, να εφαρμόζουν διόδια ή και τέλη χρήσης σε οδούς που δεν περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, μεταξύ άλλων στις παράλληλες οδούς στις οποίες μπορεί να εκτρέπεται η κυκλοφορία από το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ή και οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με ορισμένα τμήματα του δικτύου αυτού, ή σε άλλους τύπους οχημάτων με κινητήρα που δεν καλύπτονται από τον ορισμό του “οχήματος” στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβολή διοδίων ή/και τελών χρήσης στις οδούς αυτές δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος της διεθνούς κυκλοφορίας και δεν έχει ως αποτέλεσμα στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων παραγόντων.

1α. Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να διατηρήσει ή να καθιερώσει διόδια ή και δικαιώματα χρήσης μόνο σε τμήματα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, οι προκύπτουσες εξαιρέσεις για τα υπόλοιπα τμήματα (για λόγους όπως η απομόνωσή τους ή τα χαμηλά επίπεδα συμφόρησης ή ρύπανσης ή όπου τούτο είναι ουσιώδους σημασίας για την εισαγωγή μιας νέας ρύθμισης περί διοδίων) δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τυχόν διακρίσεις εις βάρος της διεθνούς κυκλοφορίας.

2. α) Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέγει να διατηρεί ή να εισάγει διόδια ή και τέλη χρήσης εφαρμοζόμενα μόνον σε οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων. Όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει να εφαρμόσει διόδια ή και τέλη χρήσης σε οχήματα κάτω από αυτό το όριο βάρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

β) Τα διόδια και ή τέλη χρήσης εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα από το 2012. γ) Ένα κράτος μέλος μπορεί να παρεκκλίνει από την απαίτηση που καθορίζεται στο στοιχείο β) στην περίπτωση που θεωρεί ότι η επέκταση των διοδίων σε οχήματα κάτω των 12 τόνων:
— δημιουργεί σημαντικά αντίξοες συνθήκες για την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας, το περιβάλλον, τα επίπεδα θορύβου, τη συμφόρηση ή την υγεία, ή
— συνεπάγεται διοικητικό κόστος που υπερβαίνει το 30 % των πρόσθετων εσόδων που δημιουργούνται.

Πάντως η Ελληνική Πολιτεία, δεν έχει ενσωματώσει τις συγκεκριμένες οδηγίες

Οδηγία 1999/62/ΕΚ
Οδηγία 2006/38/ΕΚ
Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο
Μεγάλα έργα

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας
Η διαχειριστική ομάδα
http://www.seatbelt.gr/

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Μεσημεριανός Μαντονισμός συνεχίζεται...

Η συναυλία της Madonna τέλειωσε, αλλά τα απόνερα συνεχίζονται. Ενθουσιασμένες οι επαρχιωτοπούλες τσιφτετελίτσες των μεσημεριανών χειροκροτούν για την μοναδική εμπειρία που είχαν ποτέ. Οι διάσημοι γνωστοί μαλάκες VIP’s, αυτοί που πάντα αποφεύγονται από όλους όσους δεν αρέσκονται σε 120 δεύτερα δημοσιότητας, συνεχίζουν να κάνουν δηλώσεις για τα διαμάντια της καρέκλας της Μαντόνα και το χρώμα της κιλότας του πρεζονιού εθελοντή της μαντόνας διάσημου ομοφυλόφιλου. Αυτά είναι «τα πλέον σημαντικά» πράγματα σε μία συναυλία. Ας ελπίσουμε να προκύψει κάτι άλλο σαν θέμα επειδή η αναγούλα που προκαλεί ο χειρισμός τους, είναι ανυπόφορη…
Υπάρχουν βέβαια και οι «άλλοι». Είναι αυτοί που στα τέλη της δεκαετίας του 70, γνώρισαν την κυρία Τσικόνε ως ΠΟΛΥ καλή χορεύτρια του Patrick Hernandez κατά την περιοδεία του εκεί γύρω στο 78 με 79. Αυτοί οι ίδιοι είδαν τις συναυλίες (στο εξωτερικό) αλλά δεν πρόσεχαν ούτε τα βρακιά ούτε τα διαμάντια. Είναι οι ίδιοι που αγόραζαν δίσκους και εισιτήρια όταν άξιζαν, αλλά πετούσαν στα σκουπίδια ότι τους χάριζαν για promotion και κανονικά προοριζόταν για τον τενεκέ.
Η Μαντόνα ξεκινά γύρω στο 80 σαν μέλος τότε των breakfast club, ενώ αργότερα καταλήγει να «κλέβει» λίγο το funk των περασμένων χρόνων και να μοιάζει στα φωνητικά με… pointer sisters! Με την κατάλληλη μεταμφίεση, με το κατάλληλο φόρεμα και μια προσεκτική εμφάνιση «γίνεται το μπάμ» με το αφελές like a virgin. Κάποιοι αγοράζουν ένα ολόκληρο πεντακοσάρικο το 45αρι σιγκλάκι εισαγωγής από Αγγλία επειδή «ο κόσμος το ζητάει». Την συνέχεια, λίγο - πολύ την ξέρετε, όμως εκεί είναι που αναδεικνύεται ένας αξιοθαύμαστος και αξιοσέβαστος «Μαντονικός» επαγγελματισμός.
Μα καλά, θα πείτε, δεν έγινε τίποτα καλό; Ασφαλώς, πρωτοστάτησε σε πολλές καινοτομίες που χωρίς το κασέ και το κύρος της Μαντόνα δεν θα είχαν εγκρίνει ποτέ οι δισκογραφικές. Έχει απίστευτο επαγγελματισμό και από σεβασμό ή ψώνιο, είτε στην Ελλάδα την δεις, είτε στην πατρίδα της, προσέφερε ένα πολύ καλό και ευρηματικό show. Έβγαλε λίγο και το απωθημένο της στην ηθοποιία με την μεταφορά στο χορό εκείνων των ρόλων που δεν αξιώθηκε στην μεγάλη οθόνη.Αυτά, αλλά μέχρι εκεί.
Πάντως, παρά τον επαρχιωτισμό των «κοσμικογράφων», την ασχετίλα τους και την υπαγορευμένη από τις δισκογραφικές μπουρδολογία των καναλιών, σε πλήρη αντίθεση με δελτία ειδήσεων επιπέδου μεσημεριανού show για κοσμικά βρακιά και κώλους, ακούστηκε και μια σοβαρή γνώμη για την συναυλία από τον Κουτσογιαννόπουλο. Παρά το ότι υπήρξε κάπως επιεικής και διπλωμάτης, ήταν αντικειμενικός και το προσέγγισε στις πραγματικές του διαστάσεις. Οι υπόλοιποι… χέστα!

Εμείς διαλέξαμε κάτι από την Χαρούλα μας που τα λέει όλα.

Δώσ’ μου ένα τσιγάρο,
να σταθώ να πάρω εισιτήριο…
Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα
Ευρώπη, Ελλάδα, Αμερική,
ότι αγαπούσα τ’ αποθέωνα,
αρκεί να ήσουνα εκεί…
Τραγούδια στάδια συγκροτήματα,
καρδιά μου, αγάπη μου γλυκιά,
μας φάγαν’ όλα μας τα χρήματα,
αλλά μας έμειν’ η ροκιά!!!
.....
Από: http://grbloopers.blogspot.com/2008/09/blog-post_29.html


Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Προτείνει αστυνομικοί να προσποιούνται τους υποψήφιους επιβάτες και να κάνουν ελέγχους συμπεριφορών των οδηγών ταξί - Αυτόφωρο για τους παραβάτες

Την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας κατά όσων οδηγών ταξί επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προτείνει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Βασίλης Φλωρίδης. Τέτοιες συμπεριφορές είναι - κατά τον κ. Φλωρίδη - η επιλογή επιβάτη, η άρνηση ή διακοπή της μίσθωσης, η πολλαπλή μίσθωση, η είσπραξη κομίστρου πέραν του νομίμου και η υβριστική ή απειλητική συμπεριφορά σε βάρος του πελάτη.
………….
Συνεχίζεται…

Σε έγγραφό του προς τον υπουργό Μεταφορών Κωστή Χατζηδάκη και με αφορμή το νομοσχέδιο που αφορά μεταξύ άλλων τις ρυθμίσεις σχετικά με τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός τονίζει ότι οι Έλληνες πολίτες βιώνουν καθημερινά σε σχέση με την μετακίνησή τους με τα ταξί μία κατάσταση που επιεικώς θα χαρακτηριζόταν ως τριτοκοσμική.
«Δυστυχώς για μία μεγάλη μερίδα οδηγών ταξί, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής, η επιλογή επιβάτη και ιδίως η άρνηση μίσθωσης σε περίπτωση που το επιθυμητό δρομολόγιο δεν είναι προσοδοφόρο ή βολικό για τον οδηγό ή όταν ο υποψήφιος επιβάτης είναι υπερήλικας ή άτομο με ειδικές ανάγκες, είναι σταθερά στην ημερήσια διάταξη. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι αυτοκινητιστές ζητούν από τον επιβάτη να κατέβει από το όχημα ακόμη και με ύβρεις, απειλές για χρήση βίας ή ακόμη και με τη χρήση βίας. Κατά την προσφιλή τους δε αιτιολογία επιλέγουν επιβάτη και δρομολόγιο επειδή πάντα επίκειται να γίνει αλλαγή βάρδιας», τονίζει στο έγγραφο ο κ. Φλωρίδης και προσθέτει: «Η άρνηση της μίσθωσης τροφοδοτεί το αίσθημα προσωπικής απόρριψης αφού γίνεται χωρίς δικαιολογημένο αίτιο. Η πολλαπλή μίσθωση, παρότι πολλές φορές αναγκαία, δημιουργεί αγχώδεις συνθήκες στη διάρκεια της διαδρομής και τριβές με τον οδηγό ή τους άλλους συνεπιβάτες».
Για την εξάλειψη αυτής της κατάστασης, προτείνει τη λήψη δραστικών και αποτρεπτικών ποινών. Αυτές είναι η σύλληψη των παραβατών αυτοκινητιστών και η παραπομπή τους στο Αυτόφωρο, η σε βάρος τους λήψη δυσμενών διοικητικών ποινών και ειδικότερα η άμεση ακινητοποίηση των οχημάτων τους για τουλάχιστον τρεις μήνες, με ταυτόχρονη αφαίρεση των κρατικών πινακίδων. Παράλληλα, προτείνει την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας οδήγησης των οδηγών.
Για τους δε οδηγούς που υποτροπιάζουν προτείνει η επιβληθείσα ποινή και η τυχόν ασκηθείσα έφεση να μην έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις προτάσεις του κ. Φλωρίδη, αστυνομικοί υπάλληλοι θα προσποιούνται τους υποψήφιους επιβάτες, ιδίως σε ώρες αιχμής, και θα κάνουν ελέγχους συμπεριφορών των οδηγών ταξί.
Το έγγραφο εστάλη ταυτόχρονα στον υπουργό Δικαιοσύνης, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Πώς ξεκίνησαν οι διαδικασίες άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του Γιάννη Κεφαλογιάννη – Τι είχε πει ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ το 2006

Αφορμή για να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, στάθηκαν οι καταγγελίες αστυνομικών της Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος πως ο επί 50 χρόνια βουλευτής Ρεθύμνου και άτυπος σύμβουλος του πρωθυπουργού, είχε ζητήσει από δύο συναδέλφους τους να «αθωώσουν» με τις καταθέσεις τους, έμπορο ναρκωτικών, προσφέροντας ως αντάλλαγμα διορισμό στη γυναίκα του ενός και καλή μεταχείριση στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και για τους δύο.
Παρά τις πιέσεις οι δύο αστυνομικοί δεν υπέκυψαν.
Η «επίμαχη» αυτή καταγγελία, έγινε από συνδικαλιστή αστυνομικό στις 9 Ιανουαρίου 2006, στη διάρκεια της συνεδρίασης του νομαρχιακού συμβουλίου Ρεθύμνου…
……..
Συνεχίζεται…

Η καταγγελία, είδε και πάλι το φως της δημοσιότητας όταν με αφορμή την υπόθεση των Ζωνιανών, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με το θέμα.

Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση, την οποία και ανέθεσε σε Πταισματοδίκη ενώ ενώπιον των δικαστικών λειτουργών κλήθηκαν να καταθέσουν οι δύο αστυνομικοί, αλλά και οι δύο καταγγελλόμενοι.
Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος ο πρώην υπουργός δεν εμφανίσθηκε για να καταθέσει αλλά υπέβαλε υπόμνημα μέσω του δικηγόρου του, στο οποίο αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η δικογραφία επέστρεψε στα χέρια του Εισαγγελέα, ο οποίος και άσκησε την ποινική δίωξη σε βάρος του Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Αρκάδιου Σπανουδάκη.


Το πλήρες απόσπασμα των πρακτικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου:
Στις 21 Νοεμβρίου 2007 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου, εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Με αφορμή δημοσιεύματα Αθηναϊκού τύπου σχετικά με την καταγγελία συνδικαλιστή αστυνομικού κατά τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Ρέθυμνο στις 9-1-2006 για παρέμβαση πολιτικού στο έργο της Αστυνομίας, δίνουμε στη δημοσιότητα το πλήρες απόσπασμα των πρακτικών.

«ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ν.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ σελίδα 136.

Συνδικαλιστής ΕΛ.ΑΣ: … Θα σας παρακαλέσω να μου πείτε. Εγώ υπηρετώ στην ΥΔΑΣΥΔΕ, παίρνω κάθε μέρα μια ομάδα και βγαίνω έξω. Πώς ισθάνομαι εγώ από τη στιγμή που έχει πέσει στην αντίληψή μου πολιτικός του Ρεθύμνου να έχει εκβιαστικά ζητήσει από δύο συναδέλφους να μη καταθέσουν σε υπόθεση χασισοκαλλιέργειας;

Εάν πίστευα και μακάρι αύριο να δω αποτελέσματα θα κατονομάσω και προς τιμή τους οι συνάδελφοι δε το κάνανε αυτό. Καταθέσανε και προφυλακίστηκε αυτός. Και μάλιστα του ενός του έταξε ότι θα του διορίσει τη γυναίκα του. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στο Ρέθυμνο, τα ξέρουμε όλοι, δυστυχώς δεν αποφασίζει κανείς να μιλήσει. Στο τέλος παραμένει ένας αστυνομικός, μόνος κι έρημος να βγάλει το φίδι από τη τρύπα. Ουδείς. Ούτε οι στρατηγοί μας, ούτε οι υπουργοί μας, ουδείς ασχολείται.
Φανταστείτε ένα αστυνομικό αστυφύλακα που πηγαίνει και καταθέτει στο δικαστήριο για μια σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών, μαστροπείας ή οτιδήποτε και έχει απέναντι του, τους δικηγόρους πολλές φορές και συναδέλφους τους πολιτικούς.
Και τελικά το πρόβλημα είναι αυτό. Άπειρες φορές μας παίρνουν απειλητικά τηλεφωνήματα στα δικά μας κινητά. Και μας λένε κύριοι αλλάξτε καταθέσεις, μην τολμήσετε να πάτε, μην πείτε. Ποιος θα στηρίξει αυτούς τους αστυνομικούς; Περιμένουμε, όλοι το γνωρίζουμε το πρόβλημα».

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Αμαλιάδα: Γιαγιά ετών 38 γέννησε το 17ο παιδί της!

Η Γιαννούλα Τσάκου μοιάζει αποφασισμένη να καταρρίψει όλα τα ρεκόρ, αφού στα 38 της χρόνια όχι μόνο είναι ήδη γιαγιά, αλλά το περασμένο Σάββατο έφερε στον κόσμο το 17ο παιδί της, που είναι ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών.
Σίγουρα, πρόκειται για σπάνια στα ελληνικά χρονικά περίπτωση, αφού ο πανελλαδικός μέσος όρος στις γέννες είναι 1,25 παιδιά, ενώ λίγες είναι και οι γυναίκες που έχουν αποκτήσει εγγόνια σ’ αυτή την ηλικία.
Η κ. Τσάκου παντρεύτηκε όταν ήταν 13 ετών και μέχρι στιγμής την οικογένειά της απαρτίζουν δέκα κορίτσια (μαζί με το νεογέννητο) και επτά αγόρια, με το μεγαλύτερο απ’ όλα να είναι αγόρι ηλικίας 22 ετών.
…………
Συνεχίζεται…


Η 38χρονη μητέρα έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη, αφού έχει παντρέψει τις δύο κόρες της, οι οποίες μάλιστα της έχουν «χαρίσει» τρία εγγονάκια. Μάλιστα, το τελευταίο από αυτά γεννήθηκε στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αμαλιάδας λίγες μέρες προτού η ίδια φέρει στον κόσμο το 17ο παιδί της. Φυσικά, οι γιατροί του νοσοκομείου δεν έχουν ξανασυναντήσει παρόμοια περίπτωση, μια και το ρεκόρ γεννών στο νοσοκομείο τους ήταν 13 παιδιά, αλλά δεν παύουν να θεωρούν πως η γέννηση τόσων πολλών παιδιών είναι επικίνδυνη τόσο για τα μωρά όσο και για την ίδια τη μητέρα.
……..

Από: http://www.madata.gr/index.php?news=24655

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Βρήκε 7.000 ευρώ στο λεωφορείο που οδηγούσε και τα παρέδωσε στην αστυνομία

Ονομάζεται Αντώνης Γιαννόπουλος είναι 26 χρονών και είναι οδηγός σε υπεραστικό λεωφορείο ΚΤΕΛ Πατρών.
Μετά από δρομολόγιο καθάριζε το λεωφορείο μαζί με τον αδερφό του Βαγγέλη Γιαννόπουλο, αξιωματικό της Πυροσβεστικής που υπηρετεί στην 6η ΕΜΑΚ.
Βρήκαν τα χρήματα και χωρίς να το σκεφτούν τα πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.
Ο ιδιοκτήτης του ποσού δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Μυτιλήνη: Προσγειώθηκαν με μισή ώρα καθυστέρηση γιατί ο ελεγκτής άργησε να πάει στη δουλειά του

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δε βρισκόταν στη θέση του με αποτέλεσμα δυο αεροσκάφη να μην μπορούν να προσγειωθούν.
Συνέβη στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης και σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας «στις 06:30 πμ είχε προγραμματιστεί η άφιξη των πτήσεων SVK 2050 από τη Σλοβακία και OAL 570 από Αθήνα.
Η ώρα έναρξης λειτουργίας του αερολιμένα ήταν 05:30 πμ.
Ο Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας της πρωινής βάρδιας, καθυστέρησε να προσέλθει στον αερολιμένα. Όταν τα δύο αεροσκάφη προσέγγισαν το αεροδρόμιο, κατευθύνθηκαν στον εναέριο χώρο αναμονής (holding), και τον απόλυτο έλεγχο των πτήσεων ανέλαβε το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών.
Η αναμονή διήρκεσε 25-30 λεπτά και στο διάστημα αυτό τα δύο αεροπλάνα κινούντο με απόλυτη ασφάλεια.
Στο αεροδρόμιο η κινητοποίηση υπήρξε άμεση και αποτελεσματική. Έτερος Ελεγκτής ανέλαβε υπεύθυνα καθήκοντα και τα δύο αεροπλάνα προσγειώθηκαν στις 06:57 και 07:04 πμ.».

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Σε αντιφάσεις "πέφτουν" οι μάρτυρες στη δίκη για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου

Την περασμένη εβδομάδα λιποθύμησε και κατά τη διάρκεια της σημερινής του εξέτασης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, ο πρόεδρος εντόπισε και επισήμανε αντιφάσεις στην κατάθεσή του, κατηγορώντας τον ότι ψεύδεται.
Ο συγκεκριμένος μάρτυρας προανακριτικά είχε κατονομάσει διάφορα άτομα τα οποία σήμερα αρνήθηκε ότι τα γνωρίζει.
Και δεν είναι ο μόνος που άλλα είπε στην προανάκριση και άλλα τώρα…
...........

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Οι αυξήσεις της ΔΕΗ τα δυο τελευταία χρόνια

Μέσα σε δυο χρόνια η ΔΕΗ έκανε πέντε αυξήσεις στα τιμολόγιά της, συνολικά κατά 23%.
  • Τον Αύγουστο του 2006 κατά 4,8%
  • Τον Απρίλιο του 2007 κατά 5% στα νυχτερινά της τιμολόγια
  • Τον Αύγουστο του 2007 κατά 3,6%
  • Το Δεκέμβριο του 2007 κατά 8%
  • Τον Απρίλιο του 2008 κατά 7%

Παρόλα αυτά, το πρώτο εξάμηνο του 2008 η ΔΕΗ κατέγραψε ζημιές 118,8 εκατομμυρίων ευρώ όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της, Τάκης Αθανασόπουλος.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Μήνυση ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κατά της διοίκησης της Επιχείρησης για την οικονομική της κατρακύλα

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, στρεφόμενη κατά της διοίκησης της Επιχείρησης για την οικονομική της κατρακύλα.
Ενδεικτικό είναι ότι η μετοχή της ΔΕΗ βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση πάνω από 20%.
Η ΔΕΗ επικαλούμενη την αύξηση των καυσίμων ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου του 2008 προβλέπονται χειρότερα από αυτά του πρώτου, ωστόσο οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν κακοδιαχείριση, με δεδομένο ότι τους τελευταίους 22 μήνες τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 23,4%. Οι εισαγγελείς έχουν επιλεκτική μνήμη, θα έπρεπε να έχουν παρέμβει για όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα, δήλωσε στον «Alpha 98,9» ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Νίκος Φωτόπουλος, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση πουλά χαμηλότερα από ότι παράγει και δεν κάνει επενδύσεις προκειμένου να ευνοηθούν τα σχέδια των ανταγωνιστών της.


Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Δήλωση Μ. Χρυσοχοϊδη σχετικά με τη ΔΕΗ και τη μεγάλη πτώση που σημείωσε η μετοχή της

«Δεν υπάρχει άλλη δημόσια επιχείρηση στην οποία να αντανακλάται πιο καταστροφικά η πολιτική και διαχειριστική χρεοκοπία της κυβέρνησης, από τη ΔΕΗ. Η σημερινή πρωτοφανής στα χρονικά χρηματιστηριακή καθίζηση της μετοχής της, αναδεικνύει το αδιέξοδο και την ανυποληψία στην οποία έχει περιέλθει η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, λόγω των κάκιστων κυβερνητικών επιλογών επί 4,5 χρόνια σε πολιτικές, πρόσωπα, διοικήσεις, επενδύσεις και οικονομικά αποτελέσματα. Στην αψυχολόγητη και αδικαιολόγητη δε από κάθε άποψη κίνηση της Διοίκησης της ΔΕΗ να προεξοφλήσει τις ζημιές της επιχείρησης για το β΄ εξάμηνο του 2008 – πράγμα που δεν έκανε πριν ένα μήνα ως όφειλε όταν ανακοίνωνε τις ζημιές του πρώτου εξαμήνου - μόνο δύο εξηγήσεις μπορούν να δοθούν: παροιμιώδης αφέλεια ή κυνική σκοπιμότητα.
Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη και υπόλογη διότι ως Πόντιος Πιλάτος αφήνει τη ΔΕΗ μέρα με τη μέρα να οδηγείται σε μια χωρίς επιστροφή απαξίωση».

Από: http://aegaio.blogspot.com/

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι για να μεταβεί κάποιος από μια περιοχή σε μια άλλη, εντός της Ελλάδας, θα έκανε παράκαμψη... μέσω Τουρκίας;

Μοιάζει βέβαια απίστευτο, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό και αναδεικνύει την κατάντια στην οποία έχουν επιφέρει τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας οι ελλιπέστατες ακτοπλοϊκές συνδέσεις και τα "τερτίπια" με τις άγονες γραμμές, για τα οποία κατήγγειλαν την ηγεσία του πρώην υπουργείου Aιγαίου οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες.
Στην περίπτωση της Λέσβου, τον τελευταίο καιρό, η σύνδεση με τη Bόρεια EΕλλάδα γίνεται με ένα και μοναδικό κάθε βδομάδα δρομολόγιο και με χίλιες περιπέτειες και καθυστερήσεις, λόγω των συχνών βλαβών που υφίσταται το πλοίο "Σαμοθράκη".
Για να αποφύγουν όλη αυτή την ταλαιπωρία 40 - 50 πολίτες της Λέσβου κάθε βδομάδα ταξιδεύουν από τη Μυτιλήνη για Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη... μέσω Τουρκίας.
………….
Συνεχίζεται…

Οι πολίτες αυτοί επιλέγουν το συγκεκριμένο τρόπο μετακίνησης κερδίζοντας και χρόνο και χρήμα. Πέρα από αυτό φτάνουν όποτε θέλουν στην Θεσσαλονίκη, και όχι περιμένοντας το πότε θα έχει δρομολόγιο. Όσο για εκείνους που πάνε στην Αλεξανδρούπολη, δεν υπάρχουν δρομολόγια από Μυτιλήνη αυτή την περίοδο...
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός είναι ο εκπρόσωπος της τουρκικής πλοιοκτήτριας εταιρείας της οικογένειας Ζαλέ, που συνδέει εδώ και πολλά χρόνια με τα καραβάκια τη Μυτιλήνη με το Αϊβαλί, Φατίχ Ζαλέ.


«Σε εβδομαδιαία βάση μεταφέρω 40 με 50 κατοίκους της Λέσβου και 10 αυτοκίνητα που ταξιδεύουν από τη Μυτιλήνη προς Αϊβαλί με προορισμό την Αλεξανδρούπολη ή τη Θεσσαλονίκη. Όσοι έχουν δικά τους αυτοκίνητα κινούνται με αυτά, ενώ οι υπόλοιποι επιβιβάζονται στο λεωφορείο με κατεύθυνση πρώτα κοντινή περιοχή στο Αϊβαλί, όπου από εκεί επιβιβάζονται σε πούλμαν με προορισμό τον Έβρο», σημείωσε ο Τούρκος επιχειρηματίας.

Kαι συνέχισε: «H απόσταση μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι περίπου 300 χιλιόμετρα και όπως αντιλαμβάνεστε, είτε με δικό του όχημα κινείται κανείς είτε με το λεωφορείο, το κόστος για να φτάσει σε Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη είναι σαφώς χαμηλότερο απ' ό,τι όταν θα μετακινούνταν με πλοίο από τη Μυτιλήνη.

Πέρα από αυτό γλιτώνει και σημαντικό χρόνο καθώς το ταξίδι συνολικά έχει διάρκεια περίπου 8 με 9 ώρες. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να ταξιδέψει ολόκληρη η οικογένεια ή ένα ζευγάρι, συμφέρει να επιλέξουν τη διαδρομή μέσω Αϊβαλί, καθώς το κόστος εφόσον θα κινηθούν όλοι τους με το οικογενειακό Ι.Χ. περιορίζεται κυριολεκτικά στο ελάχιστο».

Όταν γινόντουσαν δρομολόγια από Μυτιλήνη για Αλεξανδρούπολη, ένας επιβάτης για να ταξιδέψει από τη Μυτιλήνη μετ' επιστροφής κατέβαλε 196 ευρώ για το αυτοκίνητό του και 58 ευρώ για το δικό του εισιτήριο μετ' επιστροφής στην Γ' θέση, δηλαδή σύνολο 254 ευρώ (για Θεσσαλονίκη καταβάλλει 328 ευρώ).

Για να ταξιδέψει μέσω Τουρκίας προς Αλεξανδρούπολη καταβάλλει 35 ευρώ για το ατομικό του εισιτήριο και 70 ευρώ για το εισιτήριο του αυτοκινήτου του μετ' επιστροφής. Αν προσθέσουμε και για την κατανάλωση βενζίνης, για να φτάσει από Αϊβαλί σε Αλεξανδρούπολη και να επιστρέψει πίσω 70 ευρώ, το συνολικό κόστος του ταξιδιού του θα ανέλθει, μαζί με 5 ευρώ για το φέριμποτ από Tσανάκαλε μετ' επιστροφής (10 λεπτά διαδρομή εν πλω) σε 180 ευρώ, δηλαδή είναι φθηνότερο κατά 74 ευρώ.

Για να φθάσει από Αλεξανδρούπολη σε Θεσσαλονίκη θα επιβαρυνθεί σε καύσιμα μετ' επιστροφής 50 ακόμα ευρώ. Δηλαδή όλο το ταξίδι μετ' επιστροφής θα του κοστίσει μέσω Τουρκίας 230 ευρώ και θα είναι φθηνότερο κατά 98 ευρώ απ' ό,τι αν ταξίδευε με πλοίο, καθώς με το καράβι, το συνολικό κόστος ανέρχεται με το αυτοκίνητο στα 328 ευρώ (αν κινηθεί, δε, με πούλμαν από Αϊβαλί κερδίζει περισσότερα).

Δεδομένων των προβλημάτων στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μυτιλήνης με τη Βόρειο Ελλάδα, οι Τούρκοι επιχειρηματίες προσδοκούν αύξηση της επιβατικής κίνησης προς τα απέναντι παράλια, καθώς όλο και περισσότεροι δυσαρεστημένοι από τις εγχώριες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες θα επιλέγουν το ταξίδι μέσω Τουρκίας ώστε να φτάσουν σε Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη από την περιοχή του Έβρου..."
Σε μερικούς ξέρω, μπορεί να φαίνονται μακρινά, αλλά για εκείνους που ζουν σε αυτά τα νησιά και προσπαθούν να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες η έλλειψη τακτικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα..."

http://www.aiolikanea.gr/news/main/detail.php?ID=36299

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Οι παραπλανητικές διαφημίσεις κολεγίων και η παντελής απουσία ελέγχων από το υπουργείο Παιδείας

Το θέμα των παραπλανητικών διαφημιστικών καταχωρήσεων Κολλεγίων και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που εγγυώνται πτυχία αξίας εφάμιλλης με την ακαδημαϊκή έρχεται στη Βουλή με ερωτήσεις βουλευτών.

Από τη μία ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Σούρλας και από την άλλη οι Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Παντούλας και Θάλεια Δραγώνα με ερωτήσεις τους προς τον υπουργό Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη και Ανάπτυξης Χρήστο Φώλια, εκφράζουν την ανησυχία τους, ειδικά για την περίοδο που διανύουμε που το θέμα των εγγραφών σε αυτού του είδους τις σχολές είναι επίκαιρο.
Οι σχολές αυτές με τις διαφημίσεις τους τάζουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη σε επαγγελματικούς συλλόγους και ο κίνδυνος να παραπλανηθούν γονείς και παιδιά είναι έντονος.
Αναλυτικά, στις ερωτήσεις τους οι βουλευτές αναφέρουν:
………….
Συνεχίζεται…

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ.Ευρυπίδη ΣτυλιανίδηΘΕΜΑ: «Παραπλανητικές διαφημίσεις κολεγίων και παντελής απουσία ελέγχων από το ΥΠΕΠΘ»Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά βρίσκει γονείς και εν δυνάμει σπουδαστές στο έλεος μιας αγοράς που λειτουργεί χωρίς κανόνες και έξω από θεσμικά και νομοθετικά πλαίσια. Την κατάσταση αυτή την είχαμε προβλέψει είχαμε επισημάνει τους κινδύνους και την ανάγκη λήψης μέτρων κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα ΚΕΣ (Ιούνιος 2008).Μετά και το νόμο αναγνώρισης των Κέντρων και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών ως Κολέγια, οι διαφημιστικές εκστρατείες, των διαφόρων «Κολεγίων» έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Καθημερινά γινόμαστε όλοι μάρτυρες ενός καθεστώτος ανοχής και ιδιότυπων διαφημιστικών πρακτικών που παραπλανούν και εκμεταλλεύονται τις ανησυχίες νέων που έχουν αποκλειστεί από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και των οικογενειών τους.Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όχι απλά ανέχεται αλλά ενισχύει με τη στάση της την παράνομη και παραπλανητική διαφημιστική πρακτική. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, ερωτηθείς ο Υπουργός, εάν το Υπουργείο Παιδείας θα πάρει μέτρα για την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές διαφημίσεις, απάντησε ότι «με το υφιστάμενο πλαίσιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε παρανομία. Μέχρι τώρα το μόνο που έχει γίνει με το υφιστάμενο πλαίσιο είναι μία σύσταση από το Συνήγορο του Καταναλωτή».


Όμως, πολλές επιχειρήσεις στο χώρο της «Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» αγνοούν τις συστάσεις, παριστάνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, χωρίς να είναι, πωλούν πανάκριβες υπηρεσίες με παραπλανητικό τρόπο, αλλοιώνοντας τον ανταγωνισμό και υφαρπάζοντας μέρος του ήδη περιορισμένου οικογενειακού προϋπολογισμού.


Η ανοχή παραπλανητικών ή αθέμιτων διαφημιστικών πρακτικών σ’ένα τόσο κρίσιμο πεδίο όπως η Παιδεία είναι μείζον ζήτημα.Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1. Γιατί δεν μερίμνησε για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου όταν ο ίδιος αναγνωρίζει ότι είναι ελλιπές;


2. Τι μέτρα ελήφθησαν κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων ενόψει της ετήσιας διαφημιστικής εκστρατείας των Κολεγίων κάθε Σεπτέμβριο;3. Πότε και τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να πάρει ενάντια στην πρακτική των παραπλανητικών διαφημίσεων στο χώρο της Παιδείας, ιδιαίτερα δε όταν κανένα από τα διαφημιζόμενα ως Κολέγια δεν έχει σήμερα αντίστοιχη άδεια λειτουργίας;Αθήνα, 29/09/2008Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Άννα ΔιαμαντοπούλουΜιχάλης ΠαντούλαςΘάλεια ΔραγώναΔημήτριος ΒαρβαρίγοςΜάρκος Μπόλαρης
http://aegaio.blogspot.com/


Στην ερώτησή του ο κύριος Σούρλας αναφέρει:


"Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες για τις διαφημιστικές καταχωρήσεις Κολλεγίων και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, που εγγυώνται πτυχία εφάμιλλης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αξίας, παραπλανώντας τους καταναλωτές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που χαρακτήρισε «απατηλές» αυτές τις διαφημίσεις αναφέροντας πως παραπλανητικά αναφέρονται σε «Νομικές σπουδές στην Ελλάδα χωρίς τη διαδικασία του ΔΙΚΑΤΣΑ (ΔΟΑΤΑΠ)». Ο Δικηγορικός Σύλλογος κάνει λόγο για φρούδες ελπίδες που τρέφουν στους ενδιαφερομένους τα εν λόγω Κολλέγια, καθώς η εκπαίδευση που παρέχουν είναι «μεταλυκειακή» κι όχι πανεπιστημιακή ενώ οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιεσδήποτε άλλης ονομασίας βεβαιώσεις χορηγούν, δεν ισοδυναμούν σε καμία περίπτωση με τα τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΙΕΚ.


Επίσης, γίνεται παραπλανητική επίκληση της δυνατότητας εγγραφής σε ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο. Η «παγίδα» σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος, είναι ότι παραλείπουν να ενημερώσουν τους ενδιαφερομένους ως προς τη διαδικασία. Τα Κολλέγια ευαγγελίζονται ότι ο σπουδαστής αφού φοιτήσει στην Ελλάδα, μεταβαίνει σε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με της οποίας το Πανεπιστήμιο συνεργάζονται κι αφού δουλέψει σε αυτή τη χώρα, μπορεί άμεσα να εγγραφεί και σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας και κατόπιν να εγγραφεί άμα τη ελεύσει του στην Ελλάδα απευθείας σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας.


Όμως, παραλείπουν να πληροφορήσουν πως η δυνατότητα εγγραφής προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου σε κάποιο άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε. με 18μηνη φοίτηση σε ξένο Πανεπιστήμιο, αφού έχει δώσει εισαγωγικές εξετάσεις. Κατόπιν πρέπει να περάσει επιτυχώς τις ιδιαίτερα απαιτητικές εξετάσεις για τη λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο οικείο κράτος- μέλος, να εργαστεί ως δικηγόρος εκεί και κατόπιν μπορεί να εγγραφεί στον Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας.


Δεδομένου ότι είναι προ των πυλών ο κίνδυνος σε 4-5 χρόνια να έχουμε εκατοντάδες αποφοίτους με περιορισμένες δυνατότητες ένταξης τους στην αγορά εργασίας, και συνυπολογίζοντας πως οι ίδιες παραπλανητικές διαφημιστικές καταχωρίσεις αφορούν και σε άλλα επαγγέλματα ( π.χ. ψυχολογία, παιδοψυχολογία κ.α.)"

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Μόνο η ελληνική φέτα είναι ΠΟΠ!

Προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, δηλαδή.


Η επεξεργασία της δεν είναι Pop, την κάνει όμως ΠΟΠ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε τη Φέτα ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που σημαίνει ότι πρέπει να προέρχεται από συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, από ελληνικά ζώα.
Να παρασκευάζεται μόνο με τον ελληνικό τρόπο για να έχει την υψηλή διατροφική αξία και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που την κάνουν μοναδική!
Το 2008 προς τιμήν της επίσημης διεθνούς αναγνώρισης της φέτας έχει οριστεί ως «Έτος Φέτας»... Γιατί η Φέτα είναι μόνο μια και Ελληνική!
.........
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Για την απόφαση της Δικαιοσύνης για το Γιάννη Κεφαλογιάννη

Μήνυμα αναγνώστη

ΔΕΝ ΕIMAI BLOGGER ΟΜΩΣ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ. ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ.
Ο,ΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ.

1. ΜΠΡΑΒΟ, ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΗΡΩΕΣ. ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΘΑ "ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ". ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΤΡΑΒΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΄50 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΄74. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΑΒΕΥΘΟΥΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΙΝΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ…

2. ΜΠΡΑΒΟ ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ:
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ -ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΝΑ ΠΟΥ ΤΡΕΜΟΝΤΑΣ ΞΕΣΤΟΜΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΥ ΥΨΩΣΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΕ ΤΟΝ ..."ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗ..."

ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ-ΒΡΙΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗ…


Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Γονικές άδειες και αντιφατικές εγκύκλιοι

Μήνυμα αναγνώστη
....
Θα σας παρακαλέσω να επισκεφθείτε το: http://gkartsi.blogspot.com/.
Το θέμα δεν είναι μόνο προσωπικό.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...