Ειδήσεις

17 Ιουν 2009

Ο αντιτρομοκρατικός νόμος - Τι λέει για την προστασία μαρτύρων

Νόμος 2928/2001 για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων (N.2928/2001, ΦEK A 141 20010627)
......
Συνεχίζεται...
ΑΡΘΡΟ 1
Το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται. 2. Στο στοιχείο α΄του άρθρου 1 του ν. 2331/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997, με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2515/1997, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου έκτου του ν. 2656/1998 και με το άρθρο ένατο του ν. 2803/2000, προστίθεται εδάφιο ακγ΄.
ΑΡΘΡΟ 2
Μετά το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 187Α.
ΑΡΘΡΟ 3

Το άρθρο 272 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται. 2. Το άρθρο 272Α του Ποινικού Κώδικα, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 364/1969, καταργείται.
ΑΡΘΡΟ 4
Η παράγραφος 5 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 1897/1990, αντικαθίσταται.
ΑΡΘΡΟ 5
Μετά το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 200Α.
ΑΡΘΡΟ 6
Μετά το άρθρο 253 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 253Α.
ΑΡΘΡΟ 7
Η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών. Για το σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης.
ΑΡΘΡΟ 8
1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2331/1995 προσπορίσει άμεσο περιουσιακό όφελος σε νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση και εφόσον ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή τους ή διαχειρίζονται υποθέσεις τους γνώριζε ότι το όφελος προέρχεται από τέτοια πράξη, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή την επιχείρηση οι ακόλουθες κυρώσεις, σωρευτικά ή διαζευκτικά, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 2331/1995: α) Διοικητικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του οφέλους. β) Οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως δύο έτη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή αν τέτοια άδεια δεν προβλέπεται από το νόμο, απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. γ) Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός της από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις ή από δημόσιους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση που το ακριβές ύψος του οφέλους για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να υπολογισθεί, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές ή 29.347,0286 ευρώ έως ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές ή 2.934.702,8613 ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
2. Εφόσον τα κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόσω πα αγνοούσαν από αμέλεια την προέλευση του οφέλους, επιβάλλεται υπό τις αυτές κατά τα λοιπά προϋποθέσεις, σωρευτικά ή διαζευκτικά, διοικητικό πρόστιμο έως το διπλάσιο του οφέλους ή προσωρινός αποκλεισμός έως έξι μήνες από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις ή δημόσιους διαγωνισμούς.
3. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους και για την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης και της υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης και οι περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης.
ΑΡΘΡΟ 9
1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε οργάνωση της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα και για συναφείς πράξεις μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους.
2. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της. H μη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας, που διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας, καθώς και η μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις από τους αρμόδιους Υπουργούς ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπει τη μη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και άλλους τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας της πράξης. Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται για την επιτυχία τους.
3. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο μάρτυρας του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας, καλείται με το όνομα που αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής του, εκτός αν ζητηθεί από τον εισαγγελέα ή από ένα διάδικο η αποκάλυψη του πραγματικού ονόματος, οπότε το δικαστήριο διατάσσει την αποκάλυψη. Την αποκάλυψη μπορεί να διατάξει το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο 354 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
4. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του μάρτυρα, μόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου.
ΑΡΘΡΟ 10
1. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών μέτρα φύλαξης διατάσσονται για τον εισαγγελέα, τον ανακριτή και τους δικαστές της υπόθεσης, όταν πρόκειται για κακουργήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος. Κατά την προφορική απαγγελία στο ακροατήριο και κατά την κατάρτιση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, τα ονόματα των δικαστών σε περίπτωση μειοψηφίας παραμένουν μυστικά.
2. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών μέτρα προστασίας για την αποτροπή κινδύνου εκδίκησης λαμβάνονται για τους κρατουμένους που προβαίνουν σε σημαντικές ως προς τη δράση εγκληματικής οργάνωσης αποκαλύψεις. Τέτοια μέτρα είναι ιδίως η κράτησή τους χωριστά από άλλους κρατουμένους, η μεταφορά τους με χωριστό όχημα και ασφαλή συνοδεία και η φύλαξή τους κατά τη διάρκεια των αδειών τους.
ΑΡΘΡΟ 11
1. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από τις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν.
2. Ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες και καταγγελίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου και αφορούν τη διάπραξη εγκλημάτων, τα οποία προβλέπονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, δυνάμενος πέρα από τα προαναφερόμενα καθήκοντά του να παραγγέλλει ή να ενεργεί ο ίδιος, κατά την κρίση του, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για τα παραπάνω εγκλήματα. Στις περιπτώσεις αυτές η σχηματιζόμενη δικογραφία διαβιβάζεται μετά την περάτωσή της στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα.
ΑΡΘΡΟ 12
Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2236/1994, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2721/1999 (ΦέΚ 112 Α'), η δεύτερη φάση εκπαίδευσης των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστών, οι οποίοι προέρχονται από το διαγωνισμό του έτους 1999 (προκήρυξη του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ. 73819 οικ/9.7.1999) λήγει την 31η Αυγούστου 2001.
ΑΡΘΡΟ 13
Προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα μέλος της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου της Τρίερ (Γερμανία), θα καταβληθεί στην εν λόγω Ακαδημία συνολικά το ποσό των 50.000 ΕΥΡΩ, κατά τα έτη 2002 και 2003. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών διορίζεται ο Έλληνας εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας. Οι σχετικές δαπάνες και αποζημίωση του εκπροσώπου βαρύνουν την Ακαδημία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών είναι δυνατόν να καταβληθούν περαιτέρω εισφορές στην εν λόγω Ακαδημία μετά το έτος 2003.
ΑΡΘΡΟ 14
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομαι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άλλες διατάξεις
Ο ισχύων αντιτρομοκρατικός νόμος θεσπίστηκε το 2001 και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Πριν από αυτόν, η ανάμειξη σε τρομοκρατική οργάνωση διωκόταν με την κατηγορία της σύστασης και συμμετοχής σε συμμορία, η οποία ήταν πλημμεληματική και άρα υπέκειτο σε πενταετή παραγραφή.
Με το νόμο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, το αδίκημα της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση είναι διαρκές και διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Συνεπώς, όσοι αποδείξουν ότι έπαψαν να έχουν σχέση με την οργάνωση πριν από το 1997, δε δικάζονται για συμμετοχή.
Για όσους έχουν διαπράξει άλλα κακουργήματα (φόνοι, ληστείες, οπλοκατοχή, οπλοχρησία κ.λπ.), η παραγραφή επέρχεται σε 20 χρόνια. Παραγεγραμμένα είναι, εν προκειμένω, τα κακουργήματα που έγιναν πριν από τον Ιούλιο του 1982. Ο χρόνος της παραγραφής παύει να μετρά με την επίδοση της κλήσης των κατηγορουμένων για να δικαστούν.
Για τη συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση προβλέπεται ποινή πέντε έως δέκα χρόνων. Για την κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων για την επίτευξη σκοπών εγκληματικής οργάνωσης προβλέπεται ποινή τουλάχιστον δέκα ετών.
Για κάθε ανθρωποκτονία προβλέπεται ισόβια κάθειρξη, όπως και για κάθε ληστεία μετά φόνου. Για ληστεία μόνο προβλέπεται ποινή κάθειρξης από δέκα έως 20χρόνια.
Για κατασκευή, προμήθεια, παράδοση, φύλαξη, απόκρυψη ή μεταφορά εκρηκτικών υλών ή βομβών προβλέπεται ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα χρόνια. Η ίδια ποινή προβλέπεται και για όποιον καθοδηγεί εν γνώση του την κατασκευή ή μεταφορά των υλικών αυτών.
Οι ηθικοί αυτουργοί εγκληματικών πράξεων τιμωρούνται όπως και οι δράστες των εγκλημάτων.
Σε ό,τι αφορά τα ελαφρυντικά, υπάρχουν εκείνα που προβλέπει ο αντιτρομοκρατικός νόμος και εκείνα που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας.
Στην πρώτη περίπτωση, από το 2001 ισχύουν ευνοϊκές διατάξεις για όσους συμβάλλουν ουσιωδώς στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Έτσι, είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε κατηγορία όσων δεν έχουν διαπράξει κακουργηματικές πράξεις. Όσοι εμπλέκονται σε κακουργήματα τιμωρούνται, αλλά μπορεί να αποκομίσουν όφελος την αναστολή της ποινής για 3 έως 10 χρόνια.
Στη δεύτερη περίπτωση, τα ελαφρυντικά του Ποινικού Κώδικα μιλούν για ώθηση στη συγκεκριμένη πράξη «από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή από την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης». Επίσης, ότι «έδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του».


Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Νίκος Καραδήμας: Παραιτούμαι εγώ αφού δεν το κάνει κανένας

O Νίκος Καραδήμας ένιωσε την ανάγκη να παραιτηθεί από τη θέση του αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας των Αστυνομικών Υπαλλήλων ως υποχρέωση απέναντι στους νεκρούς, όπως είπε συναδέλφους του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά κάποιος πρέπει να παραιτηθεί για να αλλάξουν κάποια πράγματα…
Ο Νίκος Καραδήμας είναι και Α΄Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, θέση την οποία θα διατηρήσει.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

"Στις 9 Σεπτεμβρίου θα καταθέσω την παραίτησή μου και ο πρωθυπουργός το ξέρει" δήλωσε στον Αlpha 9,89 ο βουλευτής Αργολίδας της ΝΔ, Γιάννης Μανώλης

"Στις 9 Σεπτεμβρίου θα καταθέσω την παραίτησή μου και ο πρωθυπουργός το ξέρει" δήλωσε στον Αlpha 9,89 ο βουλευτής Αργολίδας της ΝΔ, Γιάννης Μανώλης.

"Την ίδια μέρα της παραίτησής μου θα αντικατασταθώ στο θερινό τμήμα της Βουλής", ανέφερε ο βουλευτής, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές με κανένα κόμμα, κάνοντας λόγο για απουσία ηθικής στην πολιτική.
Δεν απέκλεισε, ωστόσο, την επαναδραστηριοποίησή του στην πολιτική, αν αλλάξουν οι συνθήκες.
Παράλληλα, κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις δηλώσεις του, λέγοντας πως αφήνει υπονοούμενα και δημιουργεί εντυπώσεις, την ώρα που -όπως τόνισε- η παραίτησή του δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα στη ΝΔ.
.
Από: Alpha 98,9

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Δηλώσεις Μαρκογιαννάκη για την δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικού - Φωτογραφία θανόντος αξιωματικού


17-06-2009: Δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικού - Αναβολή συνάντησης εκπροσώπων κομμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης και οι Εκπρόσωποι των κομμάτων που είχαν κληθεί να συμμετάσχουν στην σύσκεψη για συζήτηση - ανταλλαγή απόψεων για θέματα Δημόσιας Τάξης, αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της για την Τετάρτη 24-06-2009 και ώρα 12:00, ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τον αστυνομικό που έπεσε νεκρός από δολοφονικά πυρά το πρωί της 17-06-2009.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για την δολοφονική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού δήλωσε:
«Διερμηνεύοντας, πιστεύω, τα συναισθήματα όλων μας να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του δολοφονηθέντα σήμερα αστυνομικού. Τα συλλυπητήρια μου στην μεγάλη οικογένεια της Αστυνομίας και να πω ότι ασφαλώς πρόκειται για μια άνανδρη δολοφονική ενέργεια που πλήττει ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία, ολόκληρο τον Ελληνικό λαό που την καταδικάζει.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Αστυνομία και ως Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για να αποκαλυφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη».

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Δυο νέα κρούσματα της νέας γρίπης - Στα 25 ο συνολικός αριθμός

Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, 17/06/09 και έως τις 08:00, ανιχνεύτηκαν από το Εργαστήριο Αναφοράς Νοτίου Ελλάδος δύο (2) επιπλέον περιστατικά της νέας γρίπης Α/Η1Ν1, σε μία γυναίκα 24 ετών που επέστρεψε από τις Η.Π.Α. και σε ένα παιδί 9 ετών που επέστρεψε από Αυστραλία. Επιβεβαιώνεται ότι ο τελικός αριθμός των περιστατικών που έχουν προσβληθεί από τον Νέο ιό της γρίπης ανέρχεται σε εικοσιπέντε (25), εκ των οποίων τα έντεκα (11) έχουν ιαθεί πλήρως.

Επισημαίνεται ότι η συμπτωματολογία της νόσου συνεχίζει να είναι ήπια και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. όπως και όλος ο Τομέας Υγείας βρίσκονται σε εγρήγορση και αντιμετωπίζουν όλες τις περιπτώσεις.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Νέα επιστολή Ρουσόπουλου, αυτή τη φορά προς τους πολίτες της Αττικής

Ανοιχτή επιστολή προς τους πολίτες της περιφέρειας Αττικής, όπου σκόπευε να πολιτευτεί προτού ανακοινώσει την απόφασή του να αποχωρήσει από την πολιτική, απηύθυνε την Τρίτη ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν «ηθικά και πολιτικά».
«Με επιστολή μου πριν από λίγες ημέρες γνωστοποίησα στον πρωθυπουργό την απόφασή μου να μην διεκδικήσω θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματός μας στις επόμενες εκλογές όποτε αυτές κι αν γίνουν», αναφέρει.

.........
Συνεχίζεται...

Ο κ. Ρουσόπουλος δηλώσει ότι δεν δέχεται «να παίζονται στο πρόσωπό μου παιχνίδια εις βάρος της μεγάλης μας παράταξης» και κάνει λόγο για «ανόητους και μικρονοϊκούς επικριτές» του.
«Δεν είμαι από εκείνους που εγκαταλείπουν τον πόλεμο, ούτε τους φοβίζουν ανόητοι και μικρονοϊκοί επικριτές» αναφέρει ο κ. Ρουσόπουλος.
«Είμαι βέβαιος ότι ακόμη και αν χάθηκε η μάχη στο πεδίο του εύκολου εντυπωσιασμού, τον οποίο οι συκοφάντες σε όλες τις εποχές υπηρετούν, η ηθική δικαίωση και η νίκη θα έλθει. Η αλήθεια μπορεί προς στιγμήν να κλυδωνίζεται, αλλά δεν καταρρέει» καταλήγει.


Από: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1024177

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Μαρτυρία - ντοκουμέντο: "Είδα το πρόσωπο ενός από τους δράστες και μπορώ να τον περιγράψω"

"Είδα το πρόσωπο ενός από τους δράστες και μπορώ να τον περιγράψω".

Αυτό είπε πριν από λίγο στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" αυτόπτης μάρτυρας της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του αστυνομικού που υπηρετούσε στη φύλαξη της Σοφίας Κυριακίδου.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Τρομοκρατική επίθεση στα Πατήσια - Σκότωσαν αστυνομικό ο οποίος ήταν στη φύλαξη της πρώην συζύγου του Αγγελέτου Κανά - Ποιος είναι ο Αγγελέτος Κανάς

Δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνομικού συνέβη στις 6:15 το πρωί στον πεζόδρομο της οδού Δρακοπούλου στα Πατήσια.
Ο 40χρονος αστυνομικός που φρουρούσε τη σύζυγο του Αγγελέτου Κανά, Σοφία Κυριακίδου, που είχε καταθέσει στην υπόθεση του ΕΛΑ, βρισκόταν μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, όταν τρεις άγνωστοι πλησίασαν από τα αριστερά και δεξιά του οχήματος και άνοιξαν μαζικά πυρ εναντίον του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο βρέθηκαν περισσότεροι από 15 κάλυκες, ενώ η περιοχή έχει αποκλέιστεί.

Ο Αγγελέτος Κανάς, πρώην κοινοτάρχης Κιμώλου, φέρεται ότι ήταν ο άνθρωπος που εξασφάλιζε τα εκρηκτικά για τον ΕΛΑ και ήταν ο βασικός βομβιστής της οργάνωσης και φέρεται το όνομά του να αναφέρεται στα Αρχεία της Στάζι.
Ο Αγγελέτος Κανάς έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 25 χρόνια κάθειρξη ως μέλος της οργάνωσης ΕΛΑ.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών και βομβών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και άλλες εγκληματικές πράξεις.
Του επεβλήθη πρόστιμο 22.000 ευρώ αλλά έκανε αίτηση αποφυλάκισης -η οποία έγινε δεκτή- και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
Οι Αστυνομία αποδίδει στον Αγγελέτο Κανά το ψευδώνυμο «Τζωρτζ» και τον θεωρεί ένα από τα παλαιότερα μέλη του ΕΛΑ που ειδικεύτηκε στην κατασκευή κάθε είδους αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και μετεκπαιδεύθηκε από την οργάνωση του Κάρλος.
Ο ίδιος είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και είχε αποδώσει την εμπλοκή του στον ΕΛΑ στην πρώην γυναίκα του, Σοφία Κυριακίδου και στην διαμάχη που έχει μαζί της εδώ και χρόνια.


Συνεχίζεται...

Μάλιστα ο Κανάς απ' το 2000 έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Σοφίας Κυριακίδου γιατί άφηνε απειλητικά μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή του με περιεχόμενο όπως «βρες καμιά φίλη του Χρήστου Τσουτσουβή για να βάλεις καμιά βόμβα» ή «ο Αγγελέτος, για να ξέρετε, είναι μέλος της "17 Νοέμβρη"».Ο Κανάς υπήρξε εκλεγμένος κοινοτάρχης Κιμώλου με μεγάλη κοινωνική αποδοχή, εξ αιτίας του ότι δεν δίστασε να συγκρουστεί με μεγάλα συμφέροντα για το καλό του τόπου του.
Οταν έγινε γνωστή η προφυλάκισή του 450 Κιμωλιάτες - περισσότεροι απ' όσους τον ψήφισαν - στις 22/2/2003 με τις υπογραφές τους, συμπαραστάθηκαν στον κοινοτάρχη τους που όπως έλεγαν "είναι προφυλακισμένος εξ αιτίας δύο μαρτύρων, της Σοφίας Κυριακίδου και του Ιωάννη Βεντούρη, οι οποίοι εξυπηρετούν προσωπικά, διαπλεκόμενα και ιδιοτελή συμφέροντα".

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Νεκρός αστυνομικός που φυλούσε γυναίκα ενταγμένη στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων

Νεκρός αστυνομικός που υπηρετούσε στη φύλαξη μάρτυρα στην οδό Δρακοπούλου στα Πατήσια.

Τον "γάζωσαν" με σφαίρες την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να αλλάξει βάρδια με συνάδελφό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η μάρτυρας είναι η σύζυγος του Αγγελέτου Κανά ο οποίος είναι φερόμενος ως μέλος του ΕΛΑ.

Αν υπάρχει "Συνεχίζεται..." πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...