Ειδήσεις

23 Ιουν 2008

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας για τη διάταξη περί του επωνύμου των συζύγων

Προς όλες τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Σε συνέχεια σχετικών επιστολών που λάβαμε από οργανώσεις σας, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 1388 Α.Κ. (νόμος 1329/1983) ,θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τη θέση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας επί του θέματος αυτού.
Η προτεινόμενη αλλαγή στη διάταξη περί του επωνύμου των συζύγων πράγματι εγείρει πολιτικά και νομικά ζητήματα έναντι της συνταγματικής αρχής της ισότητας των φύλων, όπως αυτή εκφράζεται στις Εθνικές Προτεραιότητες Πολιτικής (2004-2008) για την Ισότητα των Φύλων , καθώς και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας στον τομέα αυτό.
Η συνταγματική αρχή της ισότητας των φύλων αποτελεί ανεπιφύλακτο δικαίωμα και ο συνταγματικός νομοθέτης μεριμνά, ώστε να λαμβάνονται θετικά μέτρα για την πραγμάτωσή της. Με την έννοια αυτή, το αμετάβλητο του επωνύμου των συζύγων για τις έννομες σχέσεις τους αποτελεί ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, περιορίζοντας έτσι τον κοινό νομοθέτη.
……………
Συνεχίζεται
Επιπλέον, η τροποποίηση δεν συνάδει με τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ισότητας των φύλων ,αφού η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδης αρχή, αξία και αποστολή της Ένωσης και θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου στο εσωτερικό της. Για το λόγο αυτό τα Κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την οπτική της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλα τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα που θεσπίζουν και σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων («gender mainstreaming»).

Οφείλουμε, επίσης, να σημειώσουμε ότι η ισχύουσα διάταξη έχει ουσιαστικά πρακτικά και παιδευτικά πλεονεκτήματα τα οποία διαπαιδαγωγούν ευρύτερα την κοινωνία σε θέματα ισότητας των φύλων ,αντιμετωπίζοντας έτσι τις στερεοτυπικές αντιλήψεις.

Αντίθετα, η προτεινόμενη ρύθμιση θα δημιουργήσει περισσότερες διοικητικές δυσλειτουργίες από αυτήν που επιδιώκει να επιλύσει, ενώ η επεξεργασία στοχευμένων διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων μπορεί να δώσει αποτελεσματικές λύσεις. Και βέβαια ο κίνδυνος να ανατραπεί η ουσιαστική πρόοδος που έχει επιτελεστεί σε θέματα ισότητας των φύλων μοιάζει ορατός, αφού δημιουργεί αμφίσημα μηνύματα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους.

Το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο προωθεί προοδευτικούς θεσμούς, όπως το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι το τελικό κείμενο θα λάβει υπόψη τις ανάγκες και ανησυχίες των γυναικών, θα συνυπολογίσει τα πλεονεκτήματα της ισχύουσας διάταξης και θα ακολουθήσει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης για το ρόλο που επιτελεί στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, είναι σε διαβούλευση και έχει ήδη, τοποθετηθεί εγγράφως προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλύοντας τα προβλήματα και προτείνοντας λύσεις. Εκφράζω την πεποίθηση ότι η νομική και πολιτική επιχειρηματολογία μας θα τύχει της ανταπόκρισης που αρμόζει στο μείζον αυτό ζήτημα.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Γιάννης Μ. Νέγρης