Ειδήσεις

6 Νοε 2008

Σχετικά τη μη καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης σε συνταξιούχους

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
6/11/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: « Μη καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε συνταξιούχους του δημοσίου»
Στις 11/12/2007 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 276) ο νόμος 3620/2007 που αφορά στην αύξηση συντάξεων του Δημοσίου. Με τις διατάξεις της παρ.4ι εντάσσεται από 1-1-2008 στο συντάξιμο μισθό για τους πολιτικούς υπαλλήλους προϊστάμενους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 ή το επίδομα θέσης ευθύνης των περιπτώσεων Γ΄ και Δ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 2/70481/0022/15-4-2004 ΚΥΑ, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα αν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές.
Το ποσό είχε οριστεί να καταβληθεί τμηματικά ως εξής: ποσοστό 30% την 1η Ιανουαρίου 2008, 30%την 1η Ιανουαρίου 2009 και 40% την 1η Ιανουαρίου 2010.
Σήμερα, Νοέμβριος ήδη του 2008 και οι 100.000 περίπου δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμα το 30% που έπρεπε να λαμβάνουν από 1-1-2008, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες αιτήσεις και βεβαιώσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Με βάση τα προαναφερόμενα,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
· Γιατί έχει καθυστερήσει 11 μήνες η εφαρμογή του σχετικού νόμου;
· Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να επισπευσθεί η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης στους δικαιούχους;

Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός