Ειδήσεις

16 Δεκ 2008

Με πέντε ευρώ την ημέρα ελεύθεροι οι μπάτσοι της "ζαρντινιέρας"

Από: www.dentnews.net

Διαβάστε και: Στα «μαλακά» οι οκτώ κατηγορούμενοι αστυνομικοί της υπόθεσης «ζαρντινιέρα»

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θέματα ελληνικής ιθαγένειας, έκδοσης διαβατηρίου – ταυτότητας.
Θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα που εμποδίζουν πολλούς Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, από το να αποκτήσουν ελληνικό διαβατήριο ή/και ελληνική ταυτότητα. Διαβάστε περισσότερα…
Γιατί είναι παράνομη η απαίτηση της Ελληνικής Αστυνομίας για προσκόμιση πιστοποιητικού Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας περί εγγραφής σε Δημοτολόγιο του αιτούντος τη χορήγηση διαβατηρίου ή έκδοση ταυτότητας. Διαβάστε περισσότερα…
Μη αναγνώριση ελληνικής ιθαγένειας των ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ). Διαβάστε περισσότερα…
Ένδικα βοηθήματα στη διάθεση του πολίτη στον οποίο:
 Η Ελληνική Αστυνομία αρνείται παράνομα τη χορήγηση διαβατηρίου,
 Ο Προξενικός υπάλληλος (προκειμένου περί μονίμου κατοίκου εξωτερικού) αρνείται να παραλάβει την αίτηση για έκδοση διαβατηρίου, υποβάλλοντας πιστοποιητικά, με το αιτιολογικό ότι «δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας».

 Διαβάστε περισσότερα... www.equal-rights-greece
Issues of Greek citizenship, issuing a greek passport of a greek identity card.

Institutional and functional problems that prevent a lot of Greek permanent residents of abroad, from to acquiring a Greek passport and/or a Greek identity card.

Read more…

The reasons why is illegal the requirement of the Greek Police to demand from the applicant for passport or identity card to produce a certificate of his/her registration in the Greek Registry (Dimotologio) in Greece.

Legal ressources in the disposal of a citizen to whom:

a.The Greek Police denies illegally the issuing of passport,
b. The Consul (with regard to permanent residents abroad) refuses to receive the application for issuing of passport,

Read more…
In www.equal-rights-greece.

Για όλα αυτά διαβάστε περισσότερα στο www.equal-rights-greece.com

Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού.
Ποιοι θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού;
Τι ορίζει ο Νόμος 3421/2005 περί Στρατολογίας;
Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να επισκέπτονται την Ελλάδα έως έξι μήνες εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους χωρίς να χάνουν την ιδιότητά τους αυτή.
Η Απόφαση 3973/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζει ότι το βάρος της απόδειξης ότι ο αιτών το πιστοποιητικό έχει μείνει πέραν των έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, έχουν οι Προξενικές Αρχές και τα Στρατολογικά Γραφεία, ενώ οι Αρχές αυτές έχουν διαφορετική άποψη.
Ένδικα βοηθήματα που έχει στη διάθεσή του ο ενδιαφερόμενος;
Διαβάστε περισσότερα… .www.equal-rights-greece.com

Вопросы греческого подданства, издания пасспорта - тождественности.


Учрежденческие и функциональные проблемы предотвращают множество греческих постоянных жителей зарубежом, от приобрести греческий пасспорт and/or греческую тождественность. Прочитайте больше…
Потому что она outlaw требование греческого охраните для производить testimonial мэра или руководителя зарегистрирования общины [peri] в заявителе [Dimotologio] выдавать пасспорта или издание тождественности. Прочитайте больше…
Не опознавание греческого подданства односельчанин собрата бывшего Советского Союза (СССР). Прочитайте больше…
Юридические помощи в избавлении гражданина в:
 Греческие полиции отказывают противозаконно выдавать пасспорта,
 Консульския служащие отказывает получает применение для издания пасспорта, представляя сертификаты, с каузативным что «он не приносил свидетельство о регистрации в муниципалитете или общине».

 Прочитайте больше…
Для всех они вы прочитали больше в

www.equal-rights-greece.com

tags: Вопросы, пасспорта, Консульския, Учрежденческие, односельчанин собрата бывшего Советского Союза, СССР), греческого, подданства, заявителе, представляя сертификаты.