Ειδήσεις

5 Φεβ 2009

Οι ερωτήσεις του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στο μάθημα του Δημόσιου Δικαίου και οι απαντήσεις που θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Υπουργείου Οικονομικών
Μάθημα: Δημόσιο Δίκαιο
Ερωτήσεις με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις:
.....
Συνεχίζεται...
1) Για να υφίσταται νομίμως ένα συλλογικό διοικητικό όργανο πρέπει να αποτελείται από:

α) Τουλάχιστον 2 μέλη

β) Τουλάχιστον 3 μέλη

γ) Τουλάχιστον από περιττό αριθμό μελών

δ) Τουλάχιστον από πέντε μέλη


2) Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχεται από:

α) Τον υπουργό των Εσωτερικών

β) Τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό

γ) Το γενικό διευθυντή της Περιφέρειας

δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο


3) Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί:

α) Αποφασιστικό όργανο της Ε.Ε.

β) Γνωμοδοτικό όργανο της Ε.Ε.

γ) Άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ε.Ε.

δ) Όργανο της Ε.Ε. με οικονομικού περιεχομένου αρμοδιότητες


4) Η κατά τόπον αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής αφορά:

α) Το γεωγραφικό χώρο της Νομαρχίας Αθηνών

β) Το γεωγραφικό χώρο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής

γ) Το γεωγραφικό χώρο της Νομαρχίας Πειραιώς

δ) Όλα τα ανωτέρω


5) Μεταβίβαση της αρμοδιότητας ενός διοικητικού οργάνου έχουμε:

α) Με την περίπτωση και μόνο της εξουσιοδότησης υπογραφής

β) Μόνο με δικαστική απόφαση

γ) Με εξουσιοδότηση υπογραφής και την αναπλήρωσή του

δ) Με εξουσιοδότηση υπογραφής, με εκχώρηση αρμοδιοτήτων και την αναπλήρωσή του


6) Η ειδική διοικητική προσφυγή αφορά:

α) Λόγους νομιμότητας

β) Λόγους σκοπιμότητας

γ) Υλική ζημία που υπέστη ο διοικούμενος

δ) Λόγους νομιμότητας και σκοπιμότητας


7) Ποιο από τα παρακάτω διοικητικά όργανα δεν αποτελεί όργανο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

α) Η Δημαρχιακή Επιτροπή

β) Το Περιφερειακό Συμβούλιο

γ) Ο Νομάρχης

δ) Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου


8) Η προεδρία στην Ε.Ε. διαρκεί:

α) 1 έτος

β) 6 μήνες

γ) 5 μήνες

δ) Όσο το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο9) Η αίτηση ακυρώσεως εκδικάζεται από:

α) Το ΑΕΔ

β) Τον Α.Π.

γ) Το ΣτΕ

δ) Το Ελ.Συν.10) Οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν:

α) Την ιθαγένεια του πολίτη της Ε.Ε.

β) Την ιθαγένεια του κράτους-μέλους από το οποίο προέρχονται, αποκλειστικά

γ) Όλα τα ανωτέρω

δ) Την ιθαγένεια του νομικού προσώπου της Ε.Ε.


11) Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής επιλέγει τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων Αρχών με:

α) Ομόφωνη απόφαση

β) Με την πλειοψηφία των 4/5 των μελών της

γ) Ομόφωνη απόφαση ή με την πλειοψηφία των 4/5 των μελών της

δ) Σχετική πλειοψηφία


12) Δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Ε. αποτελούν:

α) Το Δικαστήριο της Χάγης

β) Το Δικαστήριο ή το Πρωτοδικείο της Ε.Ε.

γ) Το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο της Ε.Ε.

δ) Τίποτε από τα ανωτέρω13) Η ψήφιση του Προϋπολογισμού της Βουλής διεξάγεται:

α) Από την Ολομέλεια της Βουλής

β) Από το Θερινό Τμήμα της Βουλής


γ) Τόσο από την Ολομέλεια όσο και από το Θερινό Τμήμα της Βουλής

δ) Με την αρχή της τακτικής συνόδου14) Κάθε νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή και συνεπάγεται έξοδα πρέπει:

α) Να συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

β) Να συνοδεύεται από έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

γ) Να συνοδεύεται από έκθεση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού

δ) Όλα τα ανωτέρω


15) Το Θερινό Τμήμα της Βουλής λαμβάνει τις αποφάσεις του με:


α) Κατ’ ελάχιστο όριο 75 ψήφους

β) 151 ψήφους

γ) 120 ψήφους

δ) Τα 2/5 των μελών του


16) Τα ex officio μέλη ενός συλλογικού οργάνου διοίκησης:

α) Εκλέγονται

β) Διορίζονται λόγω του αξιώματός τους

γ) Και διορίζονται και εκλέγονται

δ) Τίποτε από τα ανωτέρω17) Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας είναι διοικητικό όργανο:

α) Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού

β) Της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

γ) Της αποκεντρωμένης διοίκησης

δ) Επικουρικό18) Ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας ασκεί εποπτεία νομιμότητας:

α) Στους ΟΤΑ α’ βαθμού και μόνο

β) Στους ΟΤΑ β’ βαθμού

γ) Στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

δ) Στις αποφάσεις των υπηρεσιών του


19) Οι κανονισμοί αποτελούν:

α) Πρωτογενές Κοινοτικό Δίκαιο

β) Παράγωγο Κοινοτικό Δίκαιο


γ) Απλές διαπιστωτικές πράξεις των οργάνων της Ε.Ε.


δ) Μη εκτελεστές πράξεις των οργάνων της Ε.Ε.20) Οι βουλευτές Επικρατείας είναι:

α) 15

β) 16

γ) 12

δ) 30


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1β, 2β, 3β, 4δ, 5δ, 6α, 7β, 8β, 9γ, 10γ, 11γ, 12γ, 13α, 14α, 15δ, 16β, 17γ, 18γ, 19β, 20γ

Επιμέλεια: Δρ Λάμπρος

Π. Μπαμπαλιούτας, δικηγόρος,

διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, εισηγητής των Φροντιστηρίων Δ. ΜΠΟΝΙΑ.Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΒΡΙΣΚΩ ΔΟΥΛΕΙΑ, 8/4/2008