Ειδήσεις

10 Ιουν 2008

Εβδομήντα έξι γραφεία Κτηματογράφησης σε 107 περιοχές

Από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Κτηματολόγιο Α.Ε.εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών η Κτηματολόγιο Α.Ε. δημιούργησε 76
Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία από 17 Ιουνίου οι πολίτες θα υποβάλλουν
τις δηλώσεις τους για τις 107 νέες περιοχές που εντάσσονται στο Εθνικό
Κτηματολόγιο. Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που
δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές.
Σε κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης :
1. Διατίθενται (δωρεάν) τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του
Ν.2308/1995, έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησης) και οδηγίες
για τη συμπλήρωσή τους
2. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, τις
προθεσμίες, τον υπολογισμό του παγίου τέλους κτηματογράφησης και τη
συμπλήρωση των εντύπων
3. Παραλαμβάνονται η δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται αποκλειστικά στο αρμόδιο
Γραφείο Κτηματογράφησης είτε από τον ίδιο τον δηλούνται είτε από τρίτο
πρόσωπο. Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση απαιτείται απλή
εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση
που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση απαιτείται
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Υπάρχει η δυνατότητα συστημένης ταχυδρομικής αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή
courier στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Στην περίπτωση αυτή πέραν του
εντύπου της δήλωσης και των συνυποβαλλομένων κατά περίπτωση,
επισυνάπτονται υποχρεωτικά: α) απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου β)
απλή φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος
(π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.) γ) το αποδεικτικό
καταβολής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
.................
Γιάννης Μ. Νέγρης