Ειδήσεις

10 Ιουν 2008

Τη μείωση του ΦΠΑ για τα "πράσινα" προϊόντα μελετά η Κομισιόν

Σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο η Κομισιόν δηλώνει ότι" είναι ανάγκη να εξετασθεί η χρησιμότητα του ΦΠΑ ως εργαλείου και οι δυνατότητές του για επίτευξη των διαφόρων στόχων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως εν γένει η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα η ενεργειακή απόδοση".
Για τον λόγο αυτό, η Κομισιόν έχει ξεκινήσει την εκπόνηση οικονομικών μελετών με τις οποίες θα αναλυθούν οι πλευρές κόστους και οφέλους που συνυφαίνονται με τη χρήση των διαφόρων ειδών φορολογικών και χρηματοδοτικών κινήτρων για την προώθηση της κατασκευής περισσότερων και καλύτερης ενεργειακής απόδοσης συσκευών και εξοπλισμού και την παρότρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν τα εν λόγω προϊόντα.
……..
Συνεχίζεται

Ο πιθανός οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που επιβάλλονται σε φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω εργασίας. Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω μελετών θα είναι διαθέσιμα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Επιπλέον η Επιτροπή δρομολόγησε πρόσφατα διαβούλευση με ελεύθερη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, στην οποία θα εξετασθεί η σκοπιμότητα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Παράλληλα με τον διεξαγόμενο διάλογο και τις υπό εκπόνηση μελέτες, η Επιτροπή έχει την πρόθεση να παρουσιάσει, έως τα μέσα 2008, μια περιορισμένη πρόταση οδηγίας σχετικά με τη σκοπιμότητα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Η πρόταση αυτή θα πραγματεύεται μόνο τις κυριότερες μεταβατικές διατάξεις στο συγκεκριμένο πεδίο, οι οποίες λήγουν στα τέλη 2010 και για τις οποίες έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη, καθώς και ορισμένες άλλες τοπικώς παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρότασης, η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει τη δυνατότητα να επιβάλουν τα κράτη μέλη μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για την παροχή, κατασκευή, ανακαίνιση και μετασκευή, καθώς και επιδιόρθωση, συντήρηση και τον καθαρισμό οικοδομών πάσης φύσεως. Επί του παρόντος, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ περιορίζονται στις προμήθειες που αφορούν την κοινωνική κατοικία μόνο, η έννοια όμως αυτή ερμηνεύεται κατά πολύ διαφορετικό τρόπο από τα κράτη μέλη, οπότε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο περιορισμός στην κοινωνική κατοικία
δεν είναι πραγματικά αναγκαίος σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, η παροχή δυνατότητας στα κράτη μέλη να επιβάλουν ευρύτερα μειωμένους συντελεστές στον τομέα της κατοικίας πιθανώς να συμβάλει - έμμεσα - στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια.Γεώργιος Παπαστάμκος

Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
.
Γιάννης Μ. Νέγρης